UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli 2007

1. Kontrola składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz realizacji przez Dyrektora Generalnego obowiązku analizy danych zawartych w tych oświadczeniach

2. Kontrola stosowania przez Fundację - Centrum Badania Opinii Społecznej przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w okresie od 1 maja 2004 r. do 27 listopada 2006 r.

3. Kontrola stosowania w Ministerstwie Zdrowia przepisów ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w okresie od 7 marca do 14 lipca 2006 r.

4. Ocena prawidłowości kwalifikowania informacji jawnych wytworzonych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2006 r.

5. Kontrola przyznawania nagród uznaniowych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2006 - 2007

6. Kontrola planowania, organizacji i koordynacji szkoleń obronnych przez Ministra Obrony Narodowej

7. Kontrola prawidłowości przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/2 o powierzchni 0,1982 ha obrębu Trzęsacz Gminy Rewal

8. Kontrola działania Ministerstwa Budownictwa na rzecz ułatwiania dostępu do mieszkań w okresie od 31 października 2005 r. do 14 lutego 2007 r.

9. Kontrola w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie prawidłowości zarządzania kadrami KRUS, w tym przeprowadzania konkursów na wysokie stanowiska państwowe w latach 2006-2007

10. Kontrola w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wywiązywania się Ministra Pracy i Polityki Społecznej z obowiązku przekazania do sądu administracyjnego dokumentacji dotyczącej wybranych skarg oraz udzielania odpowiedzi na wybrane pisma Ministra-członka Rady Ministrów w okresie od lutego 2006 r. do dnia rozpoczęcia kontroli

11. Kontrola w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania Ministerstwa, w tym zarządzania kadrami w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2007 r.

12. Kontrola w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie wykorzystania w 2006 r. środków Krajowego Fuduszu Drogowego w realizacji programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych

13. Kontrola przyznawania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań zlecanych w 2006 r. i w I półroczu 2007 r. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

14. Kontrola w zakresie wykorzystania służbowych kart kredytowych w latach 2004-200 w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

Metadane

Data publikacji : 05.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szef KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Michał Golec Departament Kontroli i Nadzoru

Opcje strony

do góry