BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kierownictwo-kprm/6824,Zakresy-zadan-czlonkow-kierownictwa-Kancelarii-Prezesa-Rady-Ministrow.html
2020-07-14, 18:47

Zakresy zadań członków kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ZARZĄDZENIE NR 13

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie zakresu zadań członków Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk wykonuje zadania Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określone w odrębnych przepisach, jak również realizuje inne zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad: Polską Akademią Nauk, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z realizacji kompetencji Prezesa Rady Ministrów wobec Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

4. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałowi Dworczykowi podlegają: Biuro Prezesa Rady Ministrów, Centrum Oceny Administracji, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, Departament GovTech Polska, Departament Skarbu Państwa, Departament Spraw Zagranicznych, Biuro Ochrony oraz pośrednio Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji i Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych.

5. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałowi Dworczykowi podlega Departament Prawny, z zastrzeżeniem kompetencji Szefa Służby Cywilnej wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730).

§ 2. 1. Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński wykonuje zadania Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813), a także zadania Przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

2. Wiceprezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Przewodniczącemu Komitetu Społecznego Rady Ministrów Piotrowi Glińskiemu podlegają: Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego oraz Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów.

3. Wiceprezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Przewodniczącemu Komitetu Społecznego Rady Ministrów Piotrowi Glińskiemu podlega pośrednio Departament Społeczeństwa Obywatelskiego.

§ 3. 1. Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin wykonuje zadania Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, określone w zarządzeniu nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 262 i 498).

2. Wiceprezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów Jackowi Sasinowi podlegają: Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina oraz Departament Programowania Prac Rządu.

3. Wiceprezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów Jackowi Sasinowi podlega pośrednio Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego.

§ 4. 1. Minister – Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński – Koordynator Służb Specjalnych wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych (Dz. U. poz. 2332).

2. Minister – Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński – Koordynator Służb Specjalnych podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z podległości Prezesowi Rady Ministrów: Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

3. Minister – Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński – Koordynator Służb Specjalnych podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

4. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Mariuszowi Kamińskiemu – Koordynatorowi Służb Specjalnych podlega pośrednio Departament Bezpieczeństwa Narodowego.

§ 5. 1. Minister – Członek Rady Ministrów Michał Woś wykonuje zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Michałowi Wosiowi podlega Departament Pomocy Humanitarnej.

§ 6. 1. Sekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot wykonuje zadania określone dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas nieobecności Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka.

2. Sekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot, z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, wykonuje czynności należące do kompetencji dysponenta lokali na rzecz osób uprawnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz państwowych jednostkach organizacyjnych niedysponujących lokalami na obszarze miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 277) oraz zarządzeniem nr 4 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania i zwalniania lokali pozostających w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Sekretarzowi stanu, zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawłowi Szrotowi podlega Departament Spraw Obywatelskich.

§ 7. Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Dialogu Międzynarodowego Anna Schmidt-Rodziewicz wykonuje zadania określone w zarządzeniu nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego.

§ 8. 1. Sekretarz stanu Piotr Müller wykonuje zadania Rzecznika Prasowego Rządu.

2. Sekretarzowi stanu, Rzecznikowi Prasowemu Rządu Piotrowi Müllerowi podlega Centrum Informacyjne Rządu.

§ 9. 1. Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego Adam Lipiński wykonuje w szczególności zadania wynikające z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219), z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a także zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 37).

2. Sekretarz stanu Adam Lipiński z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka podejmuje, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4, czynności wynikające z nadzoru nad:

1)     Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz. U. poz. 1029);

2)     Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292);

3)     Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. poz. 538);

4)     Instytutem Europy Środkowej, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej (Dz. U. poz. 2270).

3. Sekretarzowi stanu, Pełnomocnikowi Rządu do spraw Równego Traktowania, Pełnomocnikowi Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego Adamowi Lipińskiemu podlega Departament Społeczeństwa Obywatelskiego.

§ 10. Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 374).

§ 11. 1. Sekretarz stanu, Sekretarz do Spraw Parlamentarnych Łukasz Schreiber wykonuje w szczególności zadania związane z koordynacją współpracy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z organami Sejmu i Senatu oraz klubami parlamentarnymi.

2. Sekretarzowi stanu, Sekretarzowi do Spraw Parlamentarnych Łukaszowi Schreiberowi podlega Departament Spraw Parlamentarnych.

§ 12. 1. Sekretarz stanu Marek Suski wykonuje zadania Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

2. Sekretarzowi stanu, Szefowi Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Markowi Suskiemu podlega Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych.

§ 13. 1. Sekretarz stanu Maciej Wąsik wykonuje w szczególności zadania:

1)     związane z zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

2)     z zakresu bezpieczeństwa państwa, określone w odrębnych przepisach.

2. Sekretarzowi stanu Maciejowi Wąsikowi podlega Departament Bezpieczeństwa Narodowego.

§ 14. 1. Podsekretarz stanu Tomasz Szczegielniak wykonuje zadania Sekretarza Rady Ministrów, określone w ustawie o Radzie Ministrów oraz w uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z 2018 r. poz. 114 i 278 oraz z 2019 r. poz. 137).

2. Podsekretarzowi stanu, Sekretarzowi Rady Ministrów Tomaszowi Szczegielniakowi podlega Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego.

§ 15. 1. Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wykonuje zadania określone w ustawie o służbie cywilnej dla Szefa Służby Cywilnej.

2. Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

3. Szefowi Służby Cywilnej Dobrosławowi Dowiatowi-Urbańskiemu podlega Departament Służby Cywilnej.

4. W zakresie kompetencji Szefa Służby Cywilnej wynikających z ustawy o służbie cywilnej, Szefowi Służby Cywilnej Dobrosławowi Dowiatowi-Urbańskiemu podlega Departament Prawny.

§ 16. 1. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych Waldemar Paruch wykonuje zadania określone w zarządzeniu nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów – Szefa Centrum Analiz Strategicznych.

2. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych Waldemar Paruch podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych Waldemar Paruch z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka podejmuje czynności wynikające z nadzoru nad Polskim Instytutem Ekonomicznym, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735).

4. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych Waldemar Paruch z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka podejmuje, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, czynności wynikające z nadzoru nad:

1)     Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia;

2)     Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego;

3)     Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;

4)     Instytutem Europy Środkowej, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie o Instytucie Europy Środkowej.

5. W zakresie zadań, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów – Szefowi Centrum Analiz Strategicznych Waldemarowi Paruchowi podlegają: Departament Analiz, Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych – wchodzące w skład Centrum Analiz Strategicznych.

§ 17. 1. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Magdalena Tarczewska-Szymańska sprawuje bezpośredni nadzór nad departamentami, biurami i sekretariatami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewniając prawidłowe wykonywanie zadań przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

2. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Magdalena
Tarczewska-Szymańska, z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka:

1)     podejmuje decyzje w zakresie spraw związanych z budżetem części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w odniesieniu do budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

2)     wykonuje zadania dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

3)     kieruje do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego wnioski w sprawie przeprowadzenia, umorzenia i zawieszenia poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz osób współpracujących z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, którym powierzono zadania związane z dostępem do informacji niejawnych;

4)     wydaje pisemne polecenia przeprowadzania zwykłego postępowania sprawdzającego wobec pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz osób współpracujących z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, którym powierzono zadania związane z dostępem do informacji niejawnych;

5)     sprawuje w imieniu organu założycielskiego nadzór nad działalnością instytucji gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej, w tym zatwierdza sprawozdania finansowe Centrum;

6)     podejmuje decyzje o rezygnacji z realizacji zamówienia centralnego, o których mowa w § 16 ust. 1, oraz wyraża zgody, o których mowa w § 16 ust. 3 oraz w § 17 ust. 1 zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. z 2019 r. poz. 334);

7)     opiniuje, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. poz. 61 oraz z 2015 r. poz. 724), opisy stanowisk pracy osób kierujących komórkami organizacyjnymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podległych Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

8)     wykonuje czynności kierownika instytucji cywilnej jako dowódcy jednostki w stosunku do żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewidziane w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 i 730) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. poz. 1633);

9)     podejmuje decyzje o zwolnieniu z obowiązku pokrywania kosztów przelotu dziennikarzy i innych osób zaproszonych do udziału w podróży służbowej Prezesa Rady Ministrów, w zagranicznych podróżach służbowych oraz w ramach wizyt krajowych;

10)   wykonuje uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej, określone w przepisach powszechnie obowiązujących;

11)   przekazuje do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447 i 534), oświadczenia lustracyjne przedkładane Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako organowi właściwemu do przyjmowania ich od osób kandydujących na funkcję publiczną, celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 131 i 992);

12)   wykonuje czynności kierownika podmiotu oddelegowania, przewidziane:

a)     w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją (Dz. U. poz. 296),

b)    w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687), w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1348 oraz z 2009 r. poz. 196) oraz w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1716),

c)     w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1091), w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1036) oraz w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1346, z 2009 r. poz. 318 oraz z 2015 r. poz. 386),

d)    w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wykonywania zadań poza Biurem (Dz. U. poz. 1309).

3. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Magdalena
Tarczewska-Szymańska może upoważniać pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do dokonywania czynności w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3–7, 9 i 11.

4. Dyrektorowi Generalnemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Magdalenie Tarczewskiej-Szymańskiej podlegają: Biuro Budżetowo-Finansowe oraz Biuro Dyrektora Generalnego.

§ 18. Traci moc zarządzenie nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zakresu zadań Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

minister–członek Rady Ministrów

Michał Dworczyk

 

Metadane

Data publikacji : 12.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Dworczyk minister-członek Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony