Kierownictwo KPRM

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu zadań kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ZARZĄDZENIE NR 10

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zadań Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zakresu zadań Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zmienionym zarządzeniem nr 8 z dnia 19 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr 14 z dnia 25 października 2016 r. oraz zarządzeniem nr 3 z dnia 13 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Mariuszowi Kamińskiemu, Koordynatorowi Służb Specjalnych podlega pośrednio Departament Bezpieczeństwa Narodowego.”;

2)     w § 4 uchyla się ust. 2;

3)     w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sekretarzowi Stanu Maciejowi Wąsikowi podlega Departament Bezpieczeństwa Narodowego.”;

4)     po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Podsekretarz Stanu Rafał Bochenek wykonuje zadania Rzecznika Prasowego Rządu.

2. Podsekretarzowi Stanu Rafałowi Bochenkowi, Rzecznikowi Prasowemu Rządu, podlega Centrum Informacyjne Rządu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister - Członek Rady Ministrów

Beata Kempa

____________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 3

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zadań Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zakresu zadań Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zmienionym zarządzeniem nr 8 z dnia 19 kwietnia 2016 r. oraz zarządzeniem nr 14 z dnia 25 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Sekretarz Stanu Maciej Małecki wykonuje w szczególności zadania związane z zarządzaniem mieniem państwowym.

2. Sekretarzowi Stanu Maciejowi Małeckiemu podlega Departament Skarbu Państwa.”;

2)     w § 14 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)    sprawuje w imieniu organu założycielskiego nadzór nad działalnością instytucji gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej, w tym zatwierdza sprawozdania finansowe Centrum;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MInister – Członek Rady Ministrów

Beata Kempa

_________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 14

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zadań Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zakresu zadań Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zmienionym zarządzeniem nr 8 z dnia 19 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego Adam Lipiński wykonuje w szczególności zadania wynikające z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219) oraz określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 37).

2. Sekretarz Stanu Adam Lipiński z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów podejmuje czynności wynikające z nadzoru nad:

1)     Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz. U. poz. 1029);

2)     Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292).

3. Sekretarzowi Stanu Adamowi Lipińskiemu podlegają: Departament Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników.”;

2)     § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Sekretarz Stanu, Sekretarz do Spraw Parlamentarnych Grzegorz Schreiber wykonuje w szczególności zadania związane z koordynacją współpracy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z organami Sejmu i Senatu oraz klubami parlamentarnymi.

2. Sekretarzowi Stanu, Sekretarzowi do Spraw Parlamentarnych Grzegorzowi Schreiberowi podlega Departament Spraw Parlamentarnych.”;

3)     skreśla się § 12;

4)     w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektorowi Generalnemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podlegają: Biuro Administracyjne, Biuro Budżetowo-Finansowe oraz Biuro Kadr i Organizacji.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER – CZŁONEK Rady Ministrów

BEATA KEMPA

 

_____________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 8

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  19 kwietnia 2016 r.   

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zadań Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zakresu zadań Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1:

a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Beacie Kempie podlegają: Centrum Oceny Administracji, Sekretariat Prezesa Rady Ministrów oraz Departament Spraw Zagranicznych.”,

b)    dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Beacie Kempie podlega również Departament Prawny z zastrzeżeniem kompetencji Szefa Służby Cywilnej wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.).”;

2)     w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister – Członek Rady Ministrów Elżbieta Witek wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek (Dz. U. poz. 1913 oraz z 2016 r. poz. 77).”;

3)     w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z zakresu bezpieczeństwa państwa określone w odrębnych przepisach.”;

4)     po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wykonuje zadania określone dla Szefa Służby Cywilnej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

2. W zakresie zadań, o których mowa w ust. 1, Szefowi Służby Cywilnej Dobrosławowi Dowiatowi-Urbańskiemu podlega Departament Służby Cywilnej oraz Departament Prawny.”;

5)     w § 14  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Buława z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów:

1)     podejmuje decyzje w zakresie spraw związanych z budżetem części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w odniesieniu do budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

2)     wykonuje zadania dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

3)     kieruje do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego wnioski w sprawie przeprowadzenia, umorzenia i zawieszenia poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz osób współpracujących z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, którym powierzono zadania związane z dostępem do informacji niejawnych;

4)     wydaje pisemne polecenia przeprowadzania zwykłego postępowania sprawdzającego wobec pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz osób współpracujących z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, którym powierzono zadania związane z dostępem do informacji niejawnych;

5)     sprawuje w imieniu organu założycielskiego nadzór nad działalnością instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych, w tym zatwierdza sprawozdania finansowe Centrum;

6)     wyraża zgody na samodzielną realizację zamówień publicznych w zakresie określonym zgodnie z § 5 ust. 1 zarządzenia nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej przez jednostki wskazane w załączniku do ww. zarządzenia, zgodnie z § 7 ust. 2 ww. zarządzenia;

7)     wyraża zgody na podstawie § 8 zarządzenia nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej na samodzielną realizację zamówień publicznych w zakresie dostaw i usług realizowanych jako zamówienia centralne przez jednostki wskazane w załączniku ww. tego zarządzenia;

8)     podejmuje decyzje o rezygnacji z realizacji zamówienia centralnego, o którym mowa w § 5 ust. 5 zarządzenia nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej;

9)     opiniuje, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. Nr 5, poz. 61, z późn. zm.), opisy stanowisk pracy osób kierujących komórkami organizacyjnymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podległych Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

10)   wykonuje czynności kierownika instytucji cywilnej, jako dowódcy jednostki w stosunku do żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewidzianych w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1418);

11)   podejmuje decyzje o zwolnieniu z obowiązku pokrywania kosztów przelotu dziennikarzy i innych osób zaproszonych do udziału w podróży służbowej Prezesa Rady Ministrów, w zagranicznych podróżach służbowych oraz w ramach wizyt krajowych;

12)   wykonuje uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej, określone w powszechnie obowiązujących przepisach;

13)   przekazuje do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.) oświadczenia lustracyjne, przedkładane Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako organowi właściwemu do przyjmowania ich od osób kandydujących na funkcję publiczną, celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, z późn. zm.);

14)   wykonuje czynności kierownika podmiotu oddelegowania przewidziane:

a)     w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją (Dz. U. Nr 34, poz. 296),

b)     w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1348, z późn. zm.) i w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1349, z późn. zm.),

c)     w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1036) i w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1346, z późn. zm.),

d)     w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wykonywania zadań poza Biurem (Dz. U. Nr 177, poz. 1309).”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister – Członek Rady Ministrów

BEATA KEMPA

 

________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 2   

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lutego 2016 r. 

w sprawie zakresu zadań Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Minister – Członek Rady Ministrów Beata Kempa wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy (Dz. U. poz. 1912 oraz 2092), jak również realizuje inne zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów, Beacie Kempie podlegają: Centrum Oceny Administracji, Sekretariat Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Zagranicznych, Departament Prawny oraz Departament Służby Cywilnej.

§ 2. 1. Minister – Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński - Koordynator Służb Specjalnych wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych (Dz. U. poz. 1921).

2. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Mariuszowi Kamińskiemu - Koordynatorowi Służb Specjalnych podlegają pośrednio: Departament Bezpieczeństwa Narodowego oraz Biuro Kolegium do Spraw Służ Specjalnych.       

§ 3. 1. Minister – Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk wykonuje zadnia określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka (Dz. U. poz. 1927 oraz 2093).

2. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykowi Kowalczykowi podlegają: Departament Analiz Strategicznych, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Komitetu Rady Ministrów.

§ 4. 1. Minister – Członek Rady Ministrów Elżbieta Witek wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek (Dz. U. poz. 1913)

2. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Elżbiecie Witek podlegają: Departament Obsługi Medialnej oraz Centrum Informacyjne Rządu.

3. Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Elżbiecie Witek podlega pośrednio Departament Strategii i Komunikacji Internetowej.

§ 5. 1. Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot wykonuje zadania określone dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas nieobecności Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy.

2. Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów wykonuje czynności należące
do kompetencji dysponenta lokali na rzecz osób uprawnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz państwowych jednostkach organizacyjnych niedysponujących lokalami na obszarze miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 31, poz. 277) oraz zarządzeniem Nr 19 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie warunków i trybu obejmowania i zwalniania lokali pozostających w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Sekretarzowi Stanu, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawłowi Szrotowi podlega Departament Spraw Obywatelskich oraz Biuro Ochrony

§ 6. 1. Sekretarz Stanu, Sekretarz do Spraw Parlamentarnych Adam Lipiński wykonuje w szczególności zadania związane z koordynacją współpracy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z organami Sejmu i Senatu oraz klubami parlamentarnymi.

2. Sekretarz Stanu, Sekretarz do Spraw Parlamentarnych Adam Lipiński z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów podejmuje czynności wynikające z nadzoru nad:

1) Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz. U. Nr 173, poz. 1029);

2) Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 17 grudnia 2015 r.
o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292).

3. Sekretarzowi Stanu, Sekretarzowi do Spraw Parlamentarnych Adamowi Lipińskiemu podlega Departament Spraw Parlamentarnych oraz Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników.

§ 7. 1. Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker wykonuje w szczególności zadania z zakresu strategii komunikacji internetowej.

2. Sekretarzowi Stanu Pawłowi Szefernakerowi podlega Departament Strategii i Komunikacji Internetowej

§ 8. Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700 oraz z 2013 r. poz. 675) oraz określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 37).

§ 9. Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Dialogu Międzynarodowego Anna Maria Anders wykonuje zadania określone w zarządzeniu nr 9 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów
do Spraw Dialogu Międzynarodowego.

§ 10. Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 2116).

§ 11. 1. Sekretarz Stanu Maciej Wąsik wykonuje w szczególności zadania:

1) związane z zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

2)  z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określone w odrębnych przepisach.

2. Sekretarzowi Stanu Maciejowi Wasikowi podlegają: Departament Bezpieczeństwa Narodowego oraz Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

§ 12. Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Paweł Bolesław Majewski wykonuje zadania określone
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (Dz. U. poz. 42).

§ 13. 1. Sekretarz Rady Ministrów Jolanta Rusiniak wykonuje zadania określone dla Sekretarza Rady Ministrów w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2012, poz. 392, z późn. zm.) i uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (Dz. U. poz. 979, z późn. zm.).

 2. Sekretarzowi Rady Ministrów Jolancie Rusiniak podlega Departament Rady Ministrów.

§ 14. 1. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sprawuje bezpośredni nadzór nad departamentami, biurami i sekretariatami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewniając prawidłowe wykonywanie zadań przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

2. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów:

1) podejmuje decyzje w zakresie spraw związanych z budżetem części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w odniesieniu do budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

2) wykonuje zadania dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

3) kieruje do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego wnioski w sprawie przeprowadzenia, umorzenia i zawieszenia poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz osób współpracujących z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, którym powierzono zadania związane z dostępem do informacji niejawnych;

4) wydaje pisemne polecenia przeprowadzania zwykłego postępowania sprawdzającego wobec pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz osób współpracujących
z Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, którym powierzono zadania związane z dostępem do informacji niejawnych;

5) sprawuje w imieniu organu założycielskiego nadzór nad działalnością instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych;

6) wyraża zgody na samodzielną realizacje zamówień publicznych w zakresie określonym zgodnie z § 5 ust. 1 zarządzenia nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej przez jednostki wskazane w załączniku do ww. zarządzenia, zgodnie z § 7 ust. 2 ww. zarządzenia;

7) wykonuje czynności kierownika instytucji cywilnej, jako dowódcy jednostki w stosunku do żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewidzianych w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych w wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1418);

8) wykonuje czynności kierownika podmiotu oddelegowania przewidzianych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją (Dz. U. Nr 34, poz. 296);

9) wykonuje czynności kierownika podmiotu oddelegowania przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1348, z późn. zm.) i w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1349, z późn. zm.);

10) podejmuje decyzje o zwolnieniu z obowiązku pokrywania kosztów przelotu dziennikarzy i innych osób zaproszonych do udziału w podróży służbowej Prezesa Rady Ministrów, w zagranicznych podróżach służbowych oraz w ramach wizyt krajowych.  

3. Dyrektorowi Generalnemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podlegają: Biuro Dyrektora Generalnego oraz Biuro Budżetowo-Finansowe.

§ 15. Traci moc zarządzenie nr 12 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu zadań osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zmienione zarządzeniem nr 14 Szefa KPRM z dnia 1 lipca 2015 r.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

SZEF KANCELARII

PREZESA RADY MINISTRÓW

Data publikacji : 02.02.2016

Data modyfikacji : 17.07.2017
Rejestr zmian
Autor : Szef KPRM
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 15992