Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zakończyła organizację egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 284 - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/284 ), zadanie będzie realizowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302, z późn. zm.) przeprowadza komisja wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Regulamin przeprowadzania egzaminu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych (Dz.U. poz. 317, z późn. zm.): http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2017/pozycja/317  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/222
Za organizację egzaminów odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Egzamin składa się z dwóch części, przeprowadzanych w tym samym dniu:

 1. pisemnej – test wielokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań; czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 150 minut,
 2. ustnej – podczas której osoba zdająca odpowiada na pytania zadawane bezpośrednio przez członków komisji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia kandydata dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 100 pytań testu.

Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z obu części egzaminu.
Ponowne przystąpienie do egzaminu w każdym przypadku wymaga udziału w obu częściach egzaminu.


ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, egzamin jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów na członków organów nadzorczych do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego, z następujących dziedzin:

 1. prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji,
 2. prawa gospodarczego prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych,
 3. prawa pracy,
 4. prawa rynku kapitałowego,
 5. podstaw ekonomii,
 6. podstaw zarządzania,
 7. finansów przedsiębiorstw,
 8. rewizji finansowej oraz analizy sprawozdań finansowych,
 9. zasad ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,
 10. prawa gospodarczego Unii Europejskiej.

Podstawowe akty prawne oraz proponowana literatura z wyłączeniem pozycji omawiających akty prawne

Przykładowe pytania części pisemnej egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych


ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych kieruje się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
- na adres
      Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
      Departament Instrumentów Rozwojowych
      Al. Ujazdowskie 1/3
      00-583 Warszawa
- składając w biurze podawczym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Warszawa, al. Szucha 14
- za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu zawiera:

 1. wniosek o wpisanie na listę uczestników egzaminu wraz ze wskazaniem terminu egzaminu spośród terminów określonych przez Prezesa Rady Ministrów,
 2. kwestionariusz osobowy osoby składającej zgłoszenie,
 3. kopię dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Wniosek o wpisanie na listę uczestników

Formularz kwestionariusza osobowego

Zgłoszenia rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu. Liczba uczestników egzaminu w danym terminie jest ograniczona. Osobę zgłaszającą przystąpienie do egzaminu zawiadamia się pisemnie o wpisaniu na listę uczestników egzaminu w danym terminie, najpóźniej na 7 dni przed terminem egzaminu. Termin egzaminu nie podlega zmianie.
Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu jest możliwa przed terminem zamknięcia listy uczestników egzaminu przeprowadzanego w danym terminie - decyduje data wpływu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu
 

TERMINY EGZAMINÓW

Egzaminy dla kandydatów na członków organów nadzorczych odbywają się w terminach określonych przez Prezesa Rady Ministrów.

Termin egzaminu

Termin zamknięcia listy uczestników egzaminu

Miejsce przeprowadzenia egzaminu

25 stycznia 2020 r. 16 stycznia 2020 r. Warszawa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6
8 lutego 2020 r. 30 stycznia 2020 r. Warszawa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6
22 lutego 2020 r. 13 lutego 2020 r. Warszawa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6
23 lutego 2020 r. 13 lutego 2020 r. Warszawa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6


OPŁATA EGZAMINACYJNA

Opłata egzaminacyjna wynosi 850 zł.
Wpłat należy dokonywać na rachunek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w NBP O/O Warszawa
nr konta: 34 1010 1010 0016 0322 3100 0000
tytuł wpłaty: opłata za egzamin - .......... (nazwisko i imię osoby, której wpłata dotyczy)

Wniesiona opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu przed terminem zamknięcia listy uczestników egzaminu przeprowadzanego w danym terminie, na wniosek osoby składającej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu
 

LISTA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD/ORGANÓW NADZORCZYCH

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi listę osób, o których mowa w art. 19 ust. 1. pkt 1 lit. h-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj. osoby które złożyły egzamin:

 1. przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie  przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
 2. przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 3. przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Fakt złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu potwierdza dyplom wydany przez właściwy organ. W przypadku utraty dyplomu, możliwe jest wydanie na wniosek osoby zainteresowanej pisemnego potwierdzenia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:
- na adres
      Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
      Departament Instrumentów Rozwojowych
      Al. Ujazdowskie 1/3
      00-583 Warszawa
- składając w biurze podawczym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Warszawa, al. Szucha 14
- za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP

Wniosek

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie prowadzi ewidencji, w której odnotowuje fakt posiadania stopni naukowych, tytułów zawodowych, certyfikatów lub ukończenia studiów MBA, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-g ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ich posiadanie potwierdzają dokumenty wydane przez uprawnione do tego organy i instytucje.


KONTAKT

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Instrumentów Rozwojowych
Al. Ujazdowskie 1/ 3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 84 49, 22 694 84 48
email: egzamin@kprm.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 27.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Trejnowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry