Postępowania rozstrzygnięte

Badanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i wybranych urzędów centralnych, udzielanie wsparcia eksperckiego, działania edukacyjne z zakresu równości szans płci w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”

PN-13/2019

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 17.04.2019

Data modyfikacji : 14.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Piotr Piotrowski
DOB

Osoba publikująca: Emilia Chabrowska


liczba wejść: 1606