2014

Wsparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wdrażaniu zmian organizacyjnych w urzędach administracji rządowej

PN-32/2014

Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach EFS, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.1.1. Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Pliki do pobrania

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 12.11.2014

Rejestr zmian
Autor : Bartłomiej Szpilarski
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 1555