2012

Informacja o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dostawę sprzętu komputerowego (zgodnie z wymogiem wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

NBO-22/2012

Część 1 Zamówienia realizowana w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu V: Dobre Rządzenie. Działanie 5.1 Wzmacnianie potencjału administracji rządowej.

 

Część 2 Zamówienia realizowania w ramach projektu „Media Równych Szans” finansowanego z wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013).

Część 3 Zamówienia realizowana w całości z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

negocjacje bez ogłoszenia
Data publikacji : 27.08.2012

Data modyfikacji : 27.08.2012
Rejestr zmian
Autor : Bartłomiej Szpilarski
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 2430