Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC99
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym stanowi ramy prawne dla wykonywania usług w transporcie publicznym w Polsce oraz jest uszczegółowieniem regulacji zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, które zostało przyjęte 23 października 2007 r.

 1. Celem przedmiotowego projektu ustawy jest zapewnienie zgodności przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej poprzez dostosowanie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, s. 22–31), które wejdzie w życie 24 grudnia 2017 r.
 2. Jednocześnie projekt ma na celu rozwiązanie następujących problemów, które wystąpiły w związku z wdrażaniem i stosowaniem przepisów ustawy:
  1. brak doprecyzowania definicji „przewoźnika” i „transportu kolejowego” oraz brak spójności z przepisami ustawy o transporcie kolejowym;
  2. brak możliwości zawarcia jednej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych w przypadku bezpośredniego powierzenia ich wykonywania operatorowi. Obecnie środki budżetowe przeznaczane są na usługi międzywojewódzkie i międzynarodowe w ramach oddzielnych umów, co utrudnia ich racjonalnie i efektywnie wykorzystanie;
  3. brak mechanizmu zachęt wobec samorządów województw do zapewnienia lokalnych połączeń kolejowych na granicach województw.

Ponadto Komisja Europejska wskazała na konieczność wprowadzenia środka mającego na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji w związku z pomocą publiczną na restrukturyzację udzieloną spółce „Przewozy Regionalne”, polegającego na ograniczeniu terminu obowiązywania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów regionalnych w transporcie kolejowym zawartych w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana zmiana ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza następujące zmiany związane z dostosowaniem przepisów ustawy do przepisów rozporządzenia nr 2016/2338:

 1. nałożenie na organizatora obowiązku udostępniania zainteresowanym podmiotom informacji istotnych do przygotowania oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, w tym informacji dotyczących specyfikacji infrastruktury. Zarządcy infrastruktury kolejowej będą wspierać organizatora w pozyskaniu wszystkich istotnych danych dotyczących specyfikacji infrastruktury,
 2. zmiany zasad udzielania zamówień z wolnej ręki – w transporcie kolejowym zawieranie umów w trybie bezprzetargowym możliwe będzie na dotychczasowych zasadach do 24 grudnia 2023 r. Po tej dacie udzielanie zamówień z wolnej ręki możliwe będzie tylko w przypadkach, które przewiduje rozporządzenie nr 2016/2338,
 3. doprecyzowanie zakresu informacji, jakie operator jest zobowiązany przekazywać organizatorowi w celu udzielenia przez niego zamówienia w drodze przetargu,
 4. wymogi dotyczące ustanowienia centralnego rejestru sprawozdań oraz informacji w nich zawartych dot. zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych – wprowadzenie obowiązku udostępniania ww. sprawozdań na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw transportu.

Ponadto projektowana ustawa zawiera następujące inne zmiany:

 1. doprecyzowanie definicji „przewoźnika” i „transportu kolejowego”,  w celu zapewnienia spójności z przepisami ustawy o transporcie kolejowym;
 2. możliwość zawierania jednej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych w przypadku bezpośredniego powierzenia ich wykonywania temu samemu operatorowi.  Pozwoli to ministrowi właściwemu ds. transportu jako organizatorowi przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych zawierać jedną umowę o świadczenie usług publicznych, jeśli bezpośrednio będzie zlecał wykonywanie tych przewozów temu samemu przewoźnikowi, tak jak ma to miejsce obecnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu oferta przewozowa będzie spójna, a środki budżetowe przeznaczane na dofinansowanie przewozów międzywojewódzkich i  międzynarodowych racjonalnie i efektywnie wykorzystane;
 3. wprowadzenie mechanizmu zachęt wobec samorządów województw do zapewnienia lokalnych połączeń kolejowych na granicach województw. Proponowane rozwiązanie zakłada, iż opinia Prezesa UTK o zgodności wojewódzkiej umowy świadczenie usług publicznych z planem transportowym ministra właściwego do spraw transportu, w zakresie przewozów kolejowych do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, będzie stanowiła narzędzie do weryfikacji zapewnienia przez samorządy województw przewozów na granicach województw.  Minister właściwy do spraw transportu, będzie mógł uzależnić przekazanie samorządom województw środków będących w jego dyspozycji od uzyskania pozytywnej opinii Prezesa UTK;
 4. dodany art. 22a dotyczy otwarcia rynku kolejowego w Polsce, jako środka mającego na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji w związku z pomocą publiczną na restrukturyzację udzieloną spółce „Przewozy Regionalne”. Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów regionalnych w transporcie kolejowym zawarte z operatorem wybranym w trybie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy stracą moc z dniem 2 grudnia 2030 roku.
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 lutego 2018 r. z
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian