Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuRD270
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Po rozpoczęciu kadencji nowego Rządu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa dokonano oceny nadzorowanych instytutów, w tym Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, podczas której przeanalizowano między innymi tematykę prac badawczo-naukowych instytutów oraz posiadaną kadrę pracowniczą, w tym naukową. W odniesieniu do IRM i IGPiM stwierdzono, że oba instytuty mają podobny profil działalności związany z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a ich połączenie może przyczynić się do powstania prężnie działającego instytutu wspierającego prace resortu, bowiem aktualnie w Polsce brak jest nowoczesnej, silnej jednostki badawczej, wyspecjalizowanej w powyższych tematach niezbędnej dla realizacji kluczowych zadań Ministerstwa. W ramach prac nad oceną działalności Instytutów powołano m.in. Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia IGPiM oraz IRM, a także Komisję do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ocenę stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego IGPiM oraz IRM oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonane ich połączenie. W efekcie prac Zespołu i Komisji podjęto decyzję o połączeniu Instytutów, poprzez włączenie IGPiM do IRM i nadanie powstałej w ten sposób jednostce miana Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury.
Powstanie prężnego centrum naukowego, którego misją będzie zdobywanie i propagowanie wysokiej jakości wiedzy w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki przestrzennej, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a także gospodarki nieruchomościami da Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa narzędzie umożliwiające tworzenie propozycji rozwiązań prawnych, których zastosowanie sprzyjać będzie rozwojowi kraju w różnych obszarach, tj. ekonomiczno-gospodarczym, społeczno-kulturowym, przyrodniczym i naukowym, stanowiąc tym samym istotny element wsparcia dla zrównoważonego rozwoju urbanizacji w Polsce oraz troski o wysoką jakość życia obywateli, tj. dla wyzwań stojących przed współczesną administracją. Połączenie obu ww. Instytutów i ich restrukturyzacja pozwoli na utworzenie jednostki badawczej wpisującej się w aktualną strategię rozwoju nauki w Polsce na najbliższe lata, współpracującej ściśle z ministrami zainteresowanymi problematyką polityki przestrzennej, skutecznie konkurującej na rynku krajowym, a także prowadzącej szerszą współpracę międzynarodową.
Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2016 poz. 371, z późn. zm.), połączenia instytutów badawczych dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra nadzorującego te instytuty. Instytut Rozwoju Miast po połączeniu z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa otrzyma nazwę Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury. Do planowanego połączenia mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1512).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych w rozporządzeniu określone zostaną: podstawowe informacje o łączonych instytutach (tj. nazwach i siedzibach, numerach identyfikacyjnych REGON, numerach identyfikacji podatkowej NIP); informacje o instytucie utworzonym w wyniku połączenia; termin połączenia instytutów; składniki majątkowe, które w wyniku połączenia wejdą w skład majątku Instytutu włączającego. Ponadto rozporządzenie określi skutki prawne połączenia Instytutów dla pracowników obu jednostek oraz dla osób trzecich, w tym warunki sukcesji praw i obowiązków IGPIM na rzecz IRM (działającego od połączenia pod nową nazwą: Narodowy Instytut Urbanistyk i Architektury). Ponadto rozporządzenie określi przedmiot działalności połączonego Instytutu, jak również odniesie się do systemu finansowo-księgowego oraz systemu finansowo-płacowego w połączonym Instytucie, a także określi zasady przejęcia mienia, zobowiązań i należności obowiązujących w IGPiM po włączeniu do IRM.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 24 października 2017, 10:22
Rejestr zmian