Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD270
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Architektury, Urbanistyki, Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Po rozpoczęciu kadencji nowego Rządu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa dokonano oceny nadzorowanych instytutów, w tym Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, podczas której przeanalizowano między innymi tematykę prac badawczo-naukowych instytutów oraz posiadaną kadrę pracowniczą, w tym naukową. W odniesieniu do IRM i IGPiM stwierdzono, że oba instytuty mają podobny profil działalności związany z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a ich połączenie może przyczynić się do powstania prężnie działającego instytutu wspierającego prace resortu, bowiem aktualnie w Polsce brak jest nowoczesnej, silnej jednostki badawczej, wyspecjalizowanej w powyższych tematach niezbędnej dla realizacji kluczowych zadań Ministerstwa. W ramach prac nad oceną działalności Instytutów powołano m.in. Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia IGPiM oraz IRM, a także Komisję do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ocenę stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego IGPiM oraz IRM oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonane ich połączenie. W efekcie prac Zespołu i Komisji podjęto decyzję o połączeniu Instytutów, poprzez włączenie IGPiM do IRM i nadanie powstałej w ten sposób jednostce miana Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury.
Powstanie prężnego centrum naukowego, którego misją będzie zdobywanie i propagowanie wysokiej jakości wiedzy w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki przestrzennej, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a także gospodarki nieruchomościami da Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa narzędzie umożliwiające tworzenie propozycji rozwiązań prawnych, których zastosowanie sprzyjać będzie rozwojowi kraju w różnych obszarach, tj. ekonomiczno-gospodarczym, społeczno-kulturowym, przyrodniczym i naukowym, stanowiąc tym samym istotny element wsparcia dla zrównoważonego rozwoju urbanizacji w Polsce oraz troski o wysoką jakość życia obywateli, tj. dla wyzwań stojących przed współczesną administracją. Połączenie obu ww. Instytutów i ich restrukturyzacja pozwoli na utworzenie jednostki badawczej wpisującej się w aktualną strategię rozwoju nauki w Polsce na najbliższe lata, współpracującej ściśle z ministrami zainteresowanymi problematyką polityki przestrzennej, skutecznie konkurującej na rynku krajowym, a także prowadzącej szerszą współpracę międzynarodową.
Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2016 poz. 371, z późn. zm.), połączenia instytutów badawczych dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra nadzorującego te instytuty. Instytut Rozwoju Miast po połączeniu z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa otrzyma nazwę Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury. Do planowanego połączenia mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1512).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych w rozporządzeniu określone zostaną: podstawowe informacje o łączonych instytutach (tj. nazwach i siedzibach, numerach identyfikacyjnych REGON, numerach identyfikacji podatkowej NIP); informacje o instytucie utworzonym w wyniku połączenia; termin połączenia instytutów; składniki majątkowe, które w wyniku połączenia wejdą w skład majątku Instytutu włączającego. Ponadto rozporządzenie określi skutki prawne połączenia Instytutów dla pracowników obu jednostek oraz dla osób trzecich, w tym warunki sukcesji praw i obowiązków IGPIM na rzecz IRM (działającego od połączenia pod nową nazwą: Narodowy Instytut Urbanistyk i Architektury). Ponadto rozporządzenie określi przedmiot działalności połączonego Instytutu, jak również odniesie się do systemu finansowo-księgowego oraz systemu finansowo-płacowego w połączonym Instytucie, a także określi zasady przejęcia mienia, zobowiązań i należności obowiązujących w IGPiM po włączeniu do IRM.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 28.12.2017
Rejestr zmian