Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID127
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 8 września 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 154/15 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Projektowana uchwała przewiduje zmianę w zakresie finansowym. W materiałach planistycznych do ustawy budżetowej na rok 2018 przewiduje się zmniejszenie limitu wydatków na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, w roku 2018 do poziomu 800 mln zł.
Zmiany w limicie wydatków zaplanowanych na 2018 r. wynikają z ich dostosowania do projektu procedowanej na 2018 r. ustawy budżetowej. Powyższe działanie skutkuje koniecznością zmiany odpowiednich zapisów w uchwale Rady Ministrów nr 154/2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz załączniku do przedmiotowej Uchwały.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane są działania - przedsięwzięcia dotyczące dróg powiatowych i gminnych stanowiących bezpośrednie połączenie ze sobą lub z drogami krajowymi i wojewódzkimi, które przyczyniają się do poprawy spójności regionu, przede wszystkim poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz warunków życia społeczności lokalnych. Średniorocznym efektem realizacji Programu w wymiarze rzeczowym może być budowa, przebudowa i remont około 2200 km dróg powiatowych i gminnych. Wynika to z faktu, iż zgodnie z przyjętymi założeniami, co roku będzie przeprowadzany nabór wniosków. Dopiero lista wniosków o dofinasowanie zatwierdzona przez właściwego wojewodę na podstawie listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu wskaże zadania, które zostaną zrealizowane w ramach Programu. W związku z obniżeniem limitu środków na 2018 r. do poziomu 800 mln pln spodziewane efekty realizacji Programu w wymiarze rzeczowym w roku 2018 mogą ulec obniżeniu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 14.12.2017
Rejestr zmian