Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD188
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest rozwój rynku listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne, będących długoterminowymi dłużnymi papierami wartościowymi, które charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niskim ryzykiem inwestycyjnym.
Wprowadzenie rozwiązań mających na celu rozwój długoterminowych papierów wartościowych, jakimi są listy zastawne, powinno przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa sektora bankowego poprzez ograniczenie finansowania wieloletnich kredytów przez krótkoterminowe depozyty.
Proponowane zmiany zmierzają do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony nabywców listów zastawnych w sytuacji niewypłacalności banku hipotecznego i obniżenia kosztów finansowania działalności banków, przy jednoczesnym zniesieniu aktualnych barier związanych z atrakcyjnością listu zastawnego dla potencjalnych inwestorów.
Postulowane w projekcie dostosowanie listu zastawnego emitowanego w Polsce do standardów europejskich pozwoli na konkurowanie polskich listów zastawnych z podobnymi instrumentami emitowanymi w innych krajach Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Umożliwienie wykorzystywania przez banki na szerszą skalę refinansowania listem zastawnym poprzez zapewnienie mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo listów zastawnych, transparentność procesu upadłościowego emitentów oraz atrakcyjność listu zastawnego dla potencjalnych inwestorów;
2. Zwiększenie ustawowej ochrony praw wierzycieli z listów zastawnych, poprzez wprowadzenie szczegółowych zasad regulujących proces zaspokajania wierzycieli w sytuacji niewypłacalności emitenta oraz określenie przebiegu upadłości banku hipotecznego;
3. Wprowadzenie rozwiązań mających na celu podwyższenie bezpieczeństwa w działalności banków hipotecznych (wymóg ustawowego nadzabezpieczenia, bufor płynności);
4. Jednolite traktowanie dla celów podatkowych tworzonych rezerw dla kredytów udzielonych przez bank hipoteczny oraz nabytych przez taki bank;
5. Zwiększenie możliwości inwestowania w listy zastawne przez otwarte fundusze emerytalne i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 10.06.2015
Rejestr zmian