Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC130
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczne jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT). Rozporządzenie nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek zapewnienia egzekwowania obowiązków przewidzianych przedmiotowym rozporządzeniem oraz określenie proporcjonalnych, skutecznych i odstraszających sankcji za naruszenia przepisów tego rozporządzenia w celu skutecznego monitorowania hurtowego rynku energii oraz wykrywania manipulacji i innych nadużyć na tym rynku. W celu zapewnienia stosowania rozporządzenia REMIT, niezbędne jest dokonanie odpowiednich modyfikacji przepisów krajowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt przewiduje rozszerzenie uprawień niektórych organów regulacyjnych oraz określenie sankcji za dokonywanie naruszeń obowiązków przewidzianych w przepisach rozporządzenia REMIT. Zapewnienie stosowania rozporządzenia REMIT wymaga rozszerzenia kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zmiana ustawy – Prawo energetyczne), niemniej jednak konieczne jest również zapewnienie współpracy z organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów (Prezes UOKiK) oraz organem właściwym w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym (KNF), a tym samym konieczne jest również dokonanie zmian w ustawach regulujących te obszary.
Dodatkowym rozwiązaniem jest redukcja obowiązków sprawozdawczych niektórych przedsiębiorstw energetycznych poprzez wyłączenie ich z obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych o rozszerzonym zakresie (odrębna rachunkowość dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 czerwca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.06.2015
Rejestr zmian