Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach petycją: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Komórką rozpatrującą petycje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest Departament Spraw Obywatelskich.

Przy składaniu petycji prosimy pamiętać, że adresaci petycji przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.

Petycje kierowane do Prezesa Rady Ministrów RP można nadsyłać:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Departament Spraw Obywatelskich
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kprm.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
 • faksem pod nr +48 22 694 71 56.
 • doręczać bezpośrednio do Biura Podawczego KPRM, przy al. J. Ch. Szucha 14
  (w godz. 8.15 - 16.15 od poniedziałku do piątku)
   

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”

 

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
 3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z ustawą o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

Przy składaniu petycji możecie Państwo skorzystać z niniejszego formularza:

Informacje przydatne przy składaniu petycji:

Ścieżki postępowania z petycjami, czyli co się dzieje z petycją?

                                                  petycja                                                              petycja wielokrotna

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Kancelarii przez wejście główne (Al. Ujazdowskie 1/3).
  W celu zapewnienia Państwu sprawnej obsługi wizyty ze strony urzędu prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany sposób, że chcą Państwo skorzystać z wejścia głównego.

Skany petycji rozpatrywanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów:

Data publikacji : 02.10.2019

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Grzegorz Łukasik, Departament Spraw Obywatelskich
Osoba publikująca: Serwis Techniczny
Serwis Techniczny JSK

liczba wejść: 665