Petycje

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach petycją: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Komórką rozpatrującą petycje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest Departament Spraw Obywatelskich.

Przy składaniu petycji prosimy pamiętać, że adresaci petycji przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.

Petycje kierowane do Prezesa Rady Ministrów RP można nadsyłać:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Departament Spraw Obywatelskich
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kprm.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
 • faksem pod nr +48 22 694 71 56.
 • doręczać bezpośrednio do Biura Podawczego KPRM, przy al. J. Ch. Szucha 14
  (w godz. 8.15 - 16.15 od poniedziałku do piątku)
   

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”

 

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
 3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z ustawą o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

Przy składaniu petycji możecie Państwo skorzystać z niniejszego formularza:

Informacje przydatne przy składaniu petycji:

Ścieżki postępowania z petycjami, czyli co się dzieje z petycją?

                                                  petycja                                                              petycja wielokrotna

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Kancelarii przez wejście główne (Al. Ujazdowskie 1/3).
  W celu zapewnienia Państwu sprawnej obsługi wizyty ze strony urzędu prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany sposób, że chcą Państwo skorzystać z wejścia głównego.

I. Skany petycji rozpatrywanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2015 r.:

1. Petycja w sprawie anonimizacji dokumentów zawierajacych informację publiczną:

- data wpływu 7 października 2015 r.;

- 16 listopada 2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

II. Skany petycji rozpatrywanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2016 r.:

1. Petycja w sprawie zniesienia zmian czasu urzędowego w okresie letnim:

- data wpływu 15 stycznia 2016 r.;

- 16 lutego 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

2. Petycja w sprawie umieszczenia tablicy z godłem RP oraz tablicy urzędowej na budynku siedziby Prezesa RM oraz w sprawie określenia polityki umieszczania / usuwania flaf UE na budynkach siedzib organów i instytucji państwowych, organów gminy, a także w salach posiedzeń tych organów.

- data wpływu 25 listopada 2015 r,;

- 3 lutego 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

3. Petycja w sprawie zmiany czasu z zimowego na letni:

- data wpływu: 30 marca 2016 r.;

- 12 kwietnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

4. Petycja w sprawie wykluczenia cyfrowego:

- data wpływu: 1 marca 2016 r.;

- 5 maja 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycje.

5. Petycja w sprawie napisów w przekazach audiowizualnych:

- data wpływu: 22 marca 2016 r.;

- 18 maja 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

6. Petycja w sprawie Trybunału Konstytucyjnego:

- data wpływu: 17 marca 2016 r.;

- 15 czerwca 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

7. Petycja w sprawie uchylenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego:

- data wpływu: 24 maja 2016 r.;

- 30 czerwca udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

8. Petycja w sprawie wprowadzenia zróżnicowanych kryteriów naboru do służb specjalnych:

- data wpływu 12 lipca 2016 r.;

- 18 sierpnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

9. Petycja w sprawie narastających przejawów nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym, religijnym i wyznaniowym w Polsce:

- data wpływu: 18 sierpnia 2016 r.;

- 21 listopada 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

10. Petycja w sprawie wystąpienia Prezesa RM z wnioskiem do TK o zbadanie art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją:

- data wpływu: 23 sierpnia 2016 r.;

- 7 listopada 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.    

11. Petycja w sprawie uruchomienia procedury zmierzajacej do wypowiedzenia przez Polskę ratyfikowanej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporzadzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.:

- data wpływu: 13 października 2016 r.;

- 13 stycznia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

12. Petycja w sprawie kampanii dotyczącej uswiadamiania społeczeństwu zagrożeń płynacych z Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:

- data wpływu: 24 październik 2016 r.;

- 18 stycznia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

13. Petycja w sprawie wyznaczenia podmiotu wiodącego w sprawie przeprowadzenia procedury prawnej prowadzącej do wypowiedzenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:

-data wpływu: 22 listopada 2016 r.;

- 19 stycznia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

14. Petycja w sprawie zapewnienia równej i pełnej ochrony wszystkim dzieciom - w projektach ustaw o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, domowej, w rodzinie i w innych obszarach oraz pozostałych działaniach z tego zakresu, przygotowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania:

- data wpływu 12 grudnia 2016 r.;

- 19 stycznia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

15.  Petycja w sprawie publikowania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej rejestru zawieranych umów:

- data wpływu: 23 stycznia 2017 r.

- 21 kwietnia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

16. Petycja w sprawie ustalenia jednolitego wzoru oświadczenia majątkowego oraz uregulowania obowiazku wypełniania oświadczeń w sposób elektroniczny:

- data wpływu: 24 marca 2017 r.

- 22 czerwca 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

II. Ogłoszenia o oczekiwaniu na dalsze petycje, które rozpatrywane będą na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195) jako petycje wielokrotne:

 

 

 

III. Rozpatrzone petycje wielokrotne

 1. Petycja w sprawie dezyderatu Komisji Sejmowej do Spraw Petycji w zakresie projektu ustawy dotyczącego ochrony życia poczętego (składana do 10 marca 2017 r.)

skan petycji

odpowiedź na petycję

2. Petycja w sprawie działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych.

skan petycji

odpowiedź na petycję

3. Petycje w sprawie"publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. "

skan petycji

odpowiedź na petycję

4. Petycja w sprawie w sprawie systemu zmian czasu

skan petycji

odpowiedź na petycję

5. Petycja w sprawie niewlaściwego, zdaniem wnoszących petycję, wykonywania przez Ministra Środowiska  powierzonych mu zadań

skan petycji

odpowiedź na petycję

 

IV. Petycje wielokrotne przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach do rozpatrzenia właściwym podmiotom:

1. Petycja w sprawie kwot renty socjalnej i zasiłku pielegnacyjngo:

- data wpływu: od 23 lutego 2016;

- przekazywano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

2. Petycja w sprawie zakazu hodowli zwierząt futerkowych:

- data wpływu: od 23 lutego 2016 r.;

-  przekazywano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi, a natępnie do Sejmu RP - w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

3. Petycja w sprawie wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym:

- data wpływu: od 14 marca  2016 r.

-  przekazywano do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Petycja w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych:

- data wpływu: od 23 marca 2016 r.;

- przekazywano do Komisji Infrastruktury Sejmu RP w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

5. Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczacych karania grzywną matek nie realizujących kontaktów dzieci z ojcami:

- data wpływu: od 29 kwietnia 2016 r.;

-  przekazywano do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

6. Petycja w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brula:

- data wpływu: 30 maja 2016 r.;

- przekazywano do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

7. Petycja w sprawie zmian w wycenach procedur kardiologicznych:

- data wpływu: od 27 czerwca 2016 r.;

- przekazywano do Ministerstwa Zdrowia w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

8. Petycja w sprawie likwidacji Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie:

- data wpływu: od 7 lipca 2016 r.;

- przekazywano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

9. Petycja w sprawie dostępnosci leku na SMA (rdzeniowy zanik mięśni):

- data wpływu: od 17 października 2016 r.;

-  przekazywano do Ministerstwa Zdrowia w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

10. Petycja w sprawie budowy fermy hodowli norki amerykańskiej:

- data wpływu: od 13 grudnia  2016 r.;

- przekazywano do Ministerstwa Środowiska w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

11. Petycja w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom z Syrii:

- data awpływu: od 22 grudnia 2016 r.;

- przekazywano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

12. Petycja w sprawie nowelizacji koncesji paliwowych:

-data wpływu: od 9 stycznia 2017 r.;

- przekazano do Urzędu Regulacji Energetyki w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

13. Petycja dotycząca podjęcia działań majacaych na celu polepszenie jakosci powietrza:

-data wpływu: od 17 stycznia 2017 r.;

- przekazano do Ministerstwa Środowiskai w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

14. Petycja dotycząca nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

-data wpływu: od 3 lutego 2017 r.

- przekazano do Ministerstwa Środowiska w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

15. Petycja dotycząca usuniecia z repertuaru spektaklu "Klątwa" wystawianego w Teatrze Powszechnym

-data wpływu: od 22 lutego 2017 r.

- przekazano do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

16. Petycja dotycząca zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywnosci.

-data wpływu: od 24 lutego 2017 r.

- przekazano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

17. Petycja dotycząca uchylenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

-data wpływu: od 24 lutego 2017 r.

- przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

18. Petycja dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach majacych zastosowanie w ochronie zdrowia.

- data wpływu: od 13 marca 2017 r.

- przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

19. Petycja dotycząca pozostawienia na liście zakazanych odmiam roślin gatunków roślin, które zostały wykreślone z katalogu wspólnotowego i krajowego.

- data wpływu: od  1 marca 2017 r.

-  przekazywano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi, a natępnie do Sejmu RP - w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

20. Petycja dotycząca sytuacji gejów w Czeczeni.

- data wpływu: od 12 kwietnia 2017 r.

- przekazano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Data publikacji : 22.03.2018

Data modyfikacji : 30.06.2017
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Grzegorz Łukasik, Departament Spraw Obywatelskich
Osoba publikująca: Cezary Maliszewski


liczba wejść: 7046