Skargi, wnioski i petycje obywateli

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Do przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych przez obywateli, organizacje pozarządowe i inne podmioty do Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów upoważniony jest - na podstawie § 28 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

Wnoszone na piśmie należy przesłać na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


bądź składać na Dziennik podawczy (w godz. 8.15 - 16.15)
al. J. Ch. Szucha 14.

Skargi i wnioski można również przesyłać faksem pod nr 22 694 71 56 lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kprm.gov.pl.  

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Departamentu Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców przy al. J. Ch. Szucha 14, tel. 22 694 75 42 w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałki 8.15 - 18.00
 • wtorki - piątki 8.15 - 16.15

W każdy poniedziałek dyżury skargowe pełnią członkowie kierownictwa Departamentu.

 

 • Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, chcąc skontaktować się z pracownikami Departamentu, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM - Polski System Języka Migowego, SJM - System Języka Migowego). Chcąc skorzystać z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona musi każdorazowo zgłosić ten fakt, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty, na co najmniej jeden dzień przed planowaną wizytą. Zapotrzebowanie na usługę tłumaczeniową musi być zgłoszone na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą. W obu przypadkach decyduje data wpływu zgłoszenia do Kancelarii.

  W celu zapewnienia właściwej organizacji ze strony urzędu uprzejmie prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy osoby przybranej lub/i formularz zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową do Departamentu Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do spraw Uchodźców KPRM. Przesłanie formularzy do DSWRU następuje w sposób tożsamy ze składaniem wniosków i skarg.

 • Osoby z dysfunkcjami narządów ruchu (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mogą dostać się do budynku Kancelarii wejściem głównym (Al. Ujazdowskie 1/3).
 • Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty ze strony urzędu, uprzejmie prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany sposób, że chcą Państwo skorzystać z powyższej możliwości.

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Departament nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

Wydział Skarg, Wniosków i Petycji zwraca się z uprzejmą prośbą o  dołączanie do pism przesyłanych drogą elektroniczną tylko niezbędnych załączników. 
W przypadku konieczności dołączenia większej liczby załączników prosimy o przesyłanie ich drogą pocztową.
Przyjmujemy wyłącznie załączniki zapisane w MS WORD.

Informacje o stanie rozpatrywanej sprawy można uzyskać w kancelarii Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji pod nr. telefonu 22 694 69 05

 1. Informacja o skargach, wnioskach, petycjach i listach nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2012 r.
 2. Wielkość wpływu skarg, wniosków, petycji i listów w kolejnych miesiącach 2011 i 2012 r.
 3. Wpływ skarg, wniosków, petycji i listów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2000-2012
 4. Informacja o ilości i treści skarg, wniosków, petycji i listów rozpatrzonych w Departamencie Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców w listopadzie i grudniu 2012 r.

 

Przyjęcia interesantów w siedzibie Rady do Spraw Uchodźców odbywają się przy al. J. Ch. Szucha 14.

 • poniedziałek - piątek 10.00 - 13.00

Informacje dotyczące Rady do Spraw Uchodźców zamieszczone są na stronie http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/13/256/Rada_do_Spraw_Uchodzcow.html

Metadane

Data publikacji : 22.03.2018
Data modyfikacji : 27.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Dwojewska, Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Różycki Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry