Komunikaty

Komunikat z XV posiedzenia Rady

Komunikat z XV posiedzenia


Rady Działalności Pożytku Publicznego


z dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

W dniu 20 kwietnia 2018 roku odbyło się piętnaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Posiedzenie zainaugurowali Pan Adam Lipiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Współprzewodniczący strony rządowo-samorządowej oraz Pan Krzysztof Balon, Współprzewodniczący strony pozarządowej.

W trakcie posiedzenia Członkowie Rady zajęli się sprawami procedowania projektu Programu Rządowego Dostępność Plus, zgodnie z którym do 2023 roku ma nastąpić ujednolicenie standardów dostępności infrastruktury publicznej czy usług społecznych osobom ze wszystkimi formami niepełnosprawności. Program jest ponadsektorowy, co oznacza, że obejmie wszystkie działy gospodarki narodowej, między innymi w ramach programu 20% mieszkań oddawanych w ramach Programu Mieszkanie Plus ma być przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W trakcie posiedzenia omówiono projekt zmian ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz projekt zmian ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto Rada dyskutowała nad założeniami Krajowego Programu na rzecz Zatrudnienia w 2018 roku, projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wzorze wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot płaconych składek oraz projektem rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Funduszu Promocji Kultury.

Członkowie Rady ze strony samorządowej wnieśli propozycję zmian w ustawie o samorządzie gminnym dotyczące zasad konstruowania budżetów obywatelskich. Rada poparła przedstawione zmiany.

Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk przedstawił informację na temat programów, których realizację rozpoczyna Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w tym program rozwoju harcerstwa oraz Program Korpus Solidarności.

Pani Weronika Najda, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiła informację o planowanych kontrolach w organizacjach pożytku publicznego w 2018 roku.

Na zakończenie Rada podjęła uchwały w sprawach bieżących, w tym powołała Zespół problemowy do spraw przeciwdziałania dyskryminacji.

Data publikacji : 09.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Joanna Wodzyńska
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 246