Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC102
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem przedmiotowego projektu ustawy jest wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy CRD IV oraz dostosowanie prawa polskiego do przepisów rozporządzenia CRR.
Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku uwidocznił słabe punkty nadzoru i obowiązujących regulacji. Stało się tak m. in. z powodu braku dostatecznie solidnych regulacji odnoszących się do funkcjonowania rynku finansowego. Celem prac nad dyrektywą 2013/36/UE i rozporządzeniem 575/2013 (zwanych dalej łącznie „pakietem CRD IV/CRR”) było wzmocnienie bezpieczeństwa systemu finansowego, zarówno na poziomie całego systemu, jak i indywidualnego podmiotu. Bardzo ważnymi obszarami, do których odnosi się pakiet CRD IV/CRR są m.in.: podniesienie jakości i ilości funduszy własnych, pozwalających na większą absorpcję strat, objęcie wymogami kapitałowymi dodatkowych rodzajów ryzyka, ograniczenie współczynnika dźwigni, wprowadzenie norm płynności, doprecyzowanie zagadnień związanych z zarządzeniem ryzykiem, zwiększenie wymogów stawianych członkom organu zarządzającego oraz ograniczenia w zakresie wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze – ustanowienie maksymalnego dopuszczalnego udziału zmiennych składników wynagrodzeń w ich całkowitym wynagrodzeniu.
Nadrzędnym celem pakietu CRD IV/CRR jest zapewnienie większej skuteczności uregulowań dotyczących banków w UE oraz zniwelowanie ich negatywnego wpływu na zaufanie obywateli do banków i na procykliczność systemu finansowego, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnej pozycji unijnego sektora bankowego.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wzmocnienie adekwatności kapitałowej przy wykorzystaniu proponowanych w projekcie ustawy narzędzi powinno zapobiegać niekontrolowanej upadłości instytucji kredytowych (banków) i firm inwestycyjnych, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji dla stabilności finansowej i gospodarki, które mogłyby zostać wywołane problemami przedsiębiorstw powstałymi na skutek utraty bądź ograniczenia źródeł finansowania działalności gospodarczej. Projekt ustawy wpisuje się w unijną inicjatywę stworzenia silnego i konkurencyjnego rynku europejskiego, czego nie można osiągnąć bez wprowadzenia wspólnych zasad obowiązujących wszystkich uczestników rynku.
Rozwiązania ujęte w projekcie obejmują:
- wzmocnienie struktury organizacyjnej instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
- wprowadzenie nowych zasad mających na celu zwiększenie skuteczności zarządzania ryzykiem przez organy zarządzające instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
- określenie dodatkowych wymagań stawianych członkom rad nadzorczych i zarządów,
- nałożenie na instytucje obowiązku raportowania rodzajów prowadzonej działalności, rocznego obrotu, liczby pracowników itp. osobno dla każdego kraju, w którym prowadzą działalność,
- ograniczenie możliwości arbitrażu regulacyjnego poprzez harmonizację sankcji nadzorczych w UE,
- dostosowanie prawa polskiego do bezpośrednio stosowanych przepisów rozporządzenia 575/2013.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.06.2015
do góry