Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID136
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W trakcie realizacji inwestycji w latach 2012 i 2013 ze względu na następujące okoliczności:
- ograniczenia dotyczące rozbudowy struktury organizacyjnej Muzeum (brak możliwości zatrudnienie pracowników do obsługi inwestycji);
- konieczność dokonania uzgodnień dotyczących koncepcji kompleksu muzealnego;
proces inwestycyjny uległ opóźnieniu i Muzeum ww. latach nie wykorzystało środków w łącznej wysokości 16.135 tys. zł. Również planowane wykorzystanie w 2014r. będzie niższe od pierwotnie planowanego o kwotę 38.563 tys. zł. Powyższe środki z lat 2012-2014 zostaną wykorzystane na realizację Programu w latach 2015-2017. Konieczność zmiany uchwały wynika potrzeby dostosowania jej zapisów, dotyczących 2013r. w zakresie środków przeznaczonych na jego realizację (zmniejszenie z kwoty 14.555 tys. zł do kwoty 3.555 tys. zł) do zapisów znowelizowanej ustaw budżetowej na 2013 r. Potrzeba wprowadzenia zmian do Uchwały wynika również z konieczności zapewnienia finansowania tej inwestycji na kolejne lata (do 2017 roku). W związku z planowanym zmniejszeniem środków w 2014r. z kwoty 49.485 tys. zł do kwoty 10.922 tys. zł, niewykorzystane w ten sposób środki zostaną przesunięte na realizację Programu Wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” (zmiana Uchwały Rady Ministrów nr 31/2011 z dnia 04.01.2011r.)

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z uchwałą nr 169/2011 finansowanie przedstawiało się następująco:
- 2011 r. – 0 zł;
- 2012 r. – 6.699 tys. zł;
- 2013 r. – 14.555 tys. zł;
- 2014 r. – 49.485 tys. zł;
- 2015 r. – 51.804 tys. zł;
- 2016 r. – 46.252 tys. zł.
Razem – 168.795 tys. zł
Zmiana Uchwały dotyczy wyłącznie zmiany planu finansowego i harmonogramu realizacji inwestycji:
- 2011 r. – 0 zł;
- 2012 r. – 1.564 tys. zł;
- 2013 r. – 3.555 tys. zł;
- 2014 r. – 10.922 tys. zł;
- 2015 r. – 41.797 tys. zł;
- 2016 r. – 56.050 tys. zł;
- 2017 r. – 54.907 tys. zł.
Razem – 168.795 tys. zł
Tj. zmiana Uchwały dotyczyć będzie wyłącznie przedłużenia terminu zakończenia inwestycji na 2017r. i przesunięcia na kolejne lata środków niewydatkowanych w latach 2012-2013 w łącznej kwocie 16.135 tys. zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 października 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.10.2013
do góry