Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID134
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W trakcie realizacji inwestycji w latach 2012 i 2013 ze względu na następujące okoliczności:
- przedłużoną procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy tzw. „suchego wykopu” (dwukrotne składanie odwołań przez potencjalnych wykonawców oraz arbitraż przed KIO UZP) wyłoniony wykonawca rozpoczął prace z trzymiesięcznym opóźnieniem,
- kolizję inwestycji z kolektorem sanitarnym budowanym przez spółkę miejską Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, co spowodowało siedmiomiesięczne opóźnienie w realizacji prac budowlanych dotyczących „suchego wykopu”,
- długotrwałą procedurę wyłonienia generalnego wykonawcy budynku,
proces inwestycyjny uległ opóźnieniu i Muzeum ww. latach nie wykorzystało środków w łącznej wysokości 181.260 tys. zł.
Potrzeba pilnego (tj. w III kwartale 2013 r.) wprowadzenia zmian do uchwały wynika z konieczności zapewnienia finansowania tej inwestycji na kolejne lata (2014 i 2015), tak by Muzeum mogło podpisać umowę z generalnym wykonawcą budynku, który zostanie wyłoniony na początku IV kwartału 2013 r. Brak podpisania ww. terminie umowy spowoduje dalsze opóźnienie inwestycji. Konieczność zmiany uchwały wynika potrzeby dostosowania jej zapisów, dotyczących 2013 r. w zakresie środków przeznaczonych na jego realizację (zmniejszenie z kwoty 161 039 tys. zł do kwoty 34 039 tys. zł) do zapisów znowelizowanej ustaw budżetowej na 2013 r. Koniecznym będzie, w trakcie prac nad ustawą budżetową na 2014 r. zwiększenie środków na realizację Programu o kwotę 38 563 tys. zł na 2014r. (Uchwała nr 31/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. przewidywała kwotę 77 753 tys. zł). Powyższe zwiększenie nie spowoduje konieczności zwiększania limitu środków dla części 24-KiODN, ponieważ środki w kwocie 38 563 tys. zł pochodzić będą ze zmiany Uchwały Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 06.09.2011 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Rządowego pn. Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Powyższa zmiana uchwały nr 169/2011 zakłada min. zmniejszenie wartości Programu na 2014 r. o kwotę 38 563 tys. zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z uchwałą nr 31/2011 finansowanie przedstawiało się następująco:
- 2011 r. – 14.274 tys. zł;
- 2012 r. – 105.366 tys. zł;
- 2013 r. – 161.039 tys. zł;
- 2014 r. – 77.753 tys. zł;
Razem – 358.432 tys. zł
Zmiana uchwały dotyczy wyłącznie zmiany planu finansowego i harmonogramu realizacji inwestycji:
- 2011 r. – 14.274 tys. zł;
- 2012 r. – 51.106 tys. zł;
- 2013 r. – 34.039 tys. zł;
- 2014 r. – 116.316 tys. zł;
- 2015 r. – 142.697 tys. zł;
Razem – 358.432 tys. zł
Tj. zmiana uchwały dotyczyć będzie wyłącznie przedłużenia terminu zakończenia inwestycji na 2015 r. i przesunięcia na 2014 r. i 2015 r. niewydatkowanych w 2012 r. i 2013 r. środków w łącznej kwocie 181.260 tys. zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 października 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.10.2013
do góry