Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC48
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z konieczności kontynuowania działań mających na celu:
-  ograniczenie występowania wścieklizny oraz
- wykrywanie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzanie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby.
Wprowadzane programy podlegają współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Programy między innymi określają warunki:
- przeprowadzania szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie i badań potwierdzających skuteczność ww. szczepień oraz
- prowadzenia badań mających na celu wykrycie ewentualnej cyrkulacji wirusa grypy ptaków wśród drobiu i ptactwa dzikiego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt wycofany na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zgoda Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z dnia 5 marca 2014 r. - prośba o wycofanie projektu z Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów podyktowana jest faktem, iż w Dz. U. z 2014 r. w poz. 29 została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw przewidująca, od dnia 24 stycznia 2014 r., zmianę organu upoważnionego do wprowadzenia, w drodze rozporządzenia, programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, z Rady Ministrów na ministra właściwego do spraw rolnictwa, w związku z tym projekt rozporządzenia zostanie wydany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.03.2014
do góry