Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC47
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z konieczności prowadzenia badań w kierunku TSE, w tym BSE, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii oraz wdrożenia decyzji wykonawczej Komisji 2013/76/UE  zmieniającej decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L 35 z 06.02.2013, str. 16). Daje to państwom członkowskim możliwość zmiany dotychczasowych rocznych programów monitorowania. Program podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2013/376/UE, podwyższenie od  dnia 1 stycznia 2014 r. wieku bydła  badanego w kierunku BSE:
1) powyżej 96.miesiąca życia - w przypadku bydła poddanego normalnemu ubojowi;
2) powyżej 48. miesiąca życia - w przypadku bydła należącego do tzw. „grupy ryzyka”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.12.2013
do góry