Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD246
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowany akt prawny ma na celu uzupełnienie wykazu środków, które ustawodawca zezwolił, w drodze wyjątku, wyłączyć w formie rozporządzenia, z kategorii innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 111 pkt 16 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 stanowią dochody budżetu państwa po ich przekazaniu na rachunek dochodów. Wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 4 skutkuje zezwoleniem na odrębny przepływ środków wskazanych w wykazie. Środki, o których mowa pochodzą z opłat i należności uzyskiwanych przez Europejską Agencję Chemikaliów  i służą pokryciu kosztów związanych ze świadczonymi przez nią oraz urzędy właściwe państw członkowskich usługami. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem powyższe środki będą podlegały wyłączeniu z kategorii innych środków, ponieważ będą przekazywane Biuru do spraw Substancji Chemicznych przez Europejską Agencję Chemikaliów po każdorazowym zrealizowaniu umowy o współpracy z tą Agencja  w zakresie działań określonych przepisami rozporządzenia nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wskazanie środków pochodzących z Europejskiej Agencji Chemikaliów jako wyłączonych z kategorii innych  środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wskazanie Biura do spraw Substancji Chemicznych jako beneficjenta tych środków.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF we współpracy z MZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHanna Majszczyk Podsekretarz Stanu, Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 maja 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.05.2014
do góry