Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC100
Tytuł

Projekt ustawy o produktach biobójczych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o produktach biobójczych sprowadza się tylko i wyłącznie do zmian niezbędnych dot. dostosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012) do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzając rozwiązania zapewniające i umożliwiające prawidłowe jego stosowanie. Zgodnie z art. 89 ust. 2 ww. rozporządzenia państwa członkowskie uzyskały możliwość stosowania dotychczasowego systemu lub praktyki udostępniania danego produktu biobójczego tylko na swoim terytorium w tzw. okresie przejściowym, ale wyłącznie w granicach wskazanych w tym artykule. Okresem przejściowym jest okres trwający do dnia zakończenia przez Komisję Europejską prac polegających na systematycznej ocenie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych. Projektowana ustawa wprowadza przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów biobójczych w okresie przejściowym, jak również w oparciu o możliwość jaką daje art. 80 ust. 2 ww. rozporządzenia - reguluje kwestie pobierania opłat przez organ właściwy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w nowym projekcie ustawy jest przede wszystkim:
- usprawnienie swobodnego przepływu produktów biobójczych na rynku wspólnotowym;
- zapewnienie zgodności i transparentności krajowego prawodawstwa z prawem unijnym,
- ustalenie obowiązku dokonywania opłat za czynności wykonywane w związku z przepisami rozporządzenia 528/2012;
- harmonizacja procedur wspólnotowych dopuszczania do obrotu produktów biobójczych oraz struktury pobieranych opłat;
- doprecyzowanie procedur dopuszczania do obrotu produktów biobójczych w okresie przejściowym.
Termin implementacji: 1 września 2013 r.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.07.2015
do góry