Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUB20
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin­

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt P 14/11 (Dz. U. poz. 271), w zakresie zmiany przepisów dotyczących mechanizmu wypłaty wstrzymanych świadczeń w przypadku niemożności ich doręczenia z przyczyn nieleżących po stronie organu emerytalnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy zakłada dostosowanie mechanizmu wypłaty wstrzymanych świadczeń w przypadku niemożności ich doręczenia z przyczyn nieleżących po stronie organu emerytalnego do mechanizmu przewidzianego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Krawczyk Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRCL
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 grudnia 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.12.2013
do góry