Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID130
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W ustawie budżetowej na rok 2013 ujęto na ten Program kwotę 45.500 tys. zł. Po dokonaniu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy wnikliwej analizy stanu zaawansowania rzeczowo- finansowego, ustalono, że planowane wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadania wyniesie 36.459 tys. zł. Niewydatkowanie w roku bieżącym kwoty 9.041 tys. zł, wynika przede wszystkim z:
- rozwiązania w 2012 r. umowy z Generalnym Wykonawcą, realizującym budowę Centrum Zdrowia Psychicznego etap I;
- konieczności przeprojektowania obiektu na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej;
- długotrwałej procedury związanej z etapowaniem działań oraz obecnego stanu realizacji prowadzonego w ramach przetargu ograniczonego postępowania o zamówienie publiczne w ramach zadania inwestycyjnego;
- określonego terminu (do dnia 29 października 2013 r.) zawartego w umowie z wyłonionym wykonawcą na realizację pierwszego etapu prac projektowych dotyczących „Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji Klinik Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, który w konsekwencji uniemożliwi wykonanie robót budowlanych zaplanowanych w zakresie Modernizacji Klinik w roku bieżącym. W związku z tym, konieczna jest zmiana wysokości środków zaplanowanych na realizację Programu w następnych latach realizacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W latach 2013-2017 zakłada się finansowanie realizacji Programu ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości:
1) w roku 2013 – 36 459 tys. zł;
2) w roku 2014 – 54 000 tys. zł;
3) w roku 2015 – 22 032 tys. zł.
Zaawansowanie realizacji inwestycji przedstawia się następująco:
1) do końca roku 2013 – 76%;
2) do końca roku 2014 – 93%;
3) do końca roku 2015 – 100%.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuCezary Rzemek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.02.2014
do góry