Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD326
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Maszyn Matematycznych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Po rozpoczęciu kadencji Rady Ministrów dokonano oceny funkcjonowania instytutów podległych Ministrowi Cyfryzacji, podczas której przeanalizowano między innymi tematykę prac badawczo-naukowych Instytutów oraz posiadaną kadrę pracownicza, w tym naukową. W odniesieniu do Instytutu Maszyn Matematycznych (zwanego dalej „IMM”), oraz do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (zwanego dalej „NASK”) Minister Cyfryzacji w 2017 r. powołał zespoły robocze (zarządzenie nr 4 Ministra Cyfryzacji nr 4 z dnia 28 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 4) w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie oraz Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie, oraz zarządzenie nr 23 Ministra Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 26) w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków likwidacji Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie), których zadaniem było przeprowadzenie postępowania przygotowawczego mającego ocenić potrzebę oraz warunki połączenia ww. Instytutów. Przedłożone Ministrowi Cyfryzacji opinie ww. Zespołów sformułowane w wyniku przeprowadzonych postępowań przygotowawczych wskazywały na konieczność wdrożenia istotnych zmian w funkcjonowaniu IMM pod względem merytorycznym, organizacyjnym oraz finansowym. W konsekwencji, po zapoznaniu się z rekomendacjami przedłożonymi przez Zespół roboczy, Minister Cyfryzacji w dniu 6 października 2017 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu procesu połączenia IMM z NASK, tj. poprzez włączenie IMM do NASK.  
Połączenie ww. Instytutów zwiększy potencjał w zakresie kompetencji kadry obu instytutów, w tym w szczególności kadry naukowo-badawczej. Połączenie wysoko wykwalifikowanej kadry oraz nowoczesne zaplecze laboratoryjne umożliwi zwiększenie uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych przy wykorzystaniu potencjału badawczego obu instytutów oraz finansowania dostępnego w NASK.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektowanych zmian jest połączenie obu Instytutów, co pozwoli na utworzenie jednostki badawczej wpisującej się w aktualną strategię rozwoju cyfryzacji w Polsce, realizującą zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły. Spodziewany efekt dla potencjału naukowo-badawczego po połączeniu obu instytutów to wzmocnienie potencjału badań nad różnymi metodami uwierzytelniania poprzez połączenie kadry naukowej w dziedzinie biometrii oraz podpisu elektronicznego, rozbudowanie potencjału dla badań nad systemami BigData, IoT i robotyki cyfrowej, czy synergia w dziedzinie edukacji cyfrowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Streżyńska Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.02.2018
Rejestr zmian