Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA37
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej zmiany jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego w odniesieniu do większości inwestycji budowlanych. Proces ten krytykowany jest obecnie jako nadmiernie sformalizowany i zbyt długi (m.in. w raporcie Doing Business 2013). Poprawa sytuacji nastąpi poprzez dokonanie szeregu zmian w przepisach obecnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), które pozwolą na zmniejszenie wymiaru obciążeń administracyjnych inwestorów budowlanych oraz doprowadzą do przyspieszenia procesu uzyskiwania zgody budowlanej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w nowym projekcie ustawy jest przede wszystkim:
- wprowadzenie zasady, zgodnie z którą budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego o obszarze oddziaływania nie wykraczającym poza granice działki może być realizowana w oparciu o zgłoszenie z projektem budowlanym, przy zapewnieniu możliwości ochrony praw osób trzecich;
- likwidacja obowiązku załączania do wniosku o pozwolenie na budowę uzgodnień dokonanych z gestorami sieci infrastruktury oraz zarządcami większości dróg publicznych;
- rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia (nie decyzji administracyjnej) z jednoczesnym skróceniem terminu udzielenia milczącej zgody na użytkowanie z 21 do 14 dni;
- zmiany w procedurze administracyjnej, w tym wprowadzenie terminu dla organu na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych;
- likwidacja zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
- wprowadzenie zasady, zgodnie z którą w postępowaniach, w których jedyną stroną jest inwestor, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, a nie jak obecnie – ostatecznej;
- zmiany dostosowawcze w innych ustawach i rozporządzeniach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR RCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Żbik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII/IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 sierpnia 2014 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.08.2014
Rejestr zmian