Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD120
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy ma charakter porządkujący. Został przygotowany w celu likwidacji zbędnych organów opiniodawczo - doradczych działających przy ministrze właściwym do spraw transportu oraz zbędnej delegacji ustawowej dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje:
- uchylenie rozdziału 3  (art. 17 oraz art. 18) ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (likwidacja Rady do Spraw Autostrad);
- uchylenie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (likwidacja Państwowej Rady Nieruchomości);
- uchylenie art. 80 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (usunięcie delegacji ustawowej dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określajacego warunki techniczno - przyrodnicze zakładania zadrzewień w granicach pasa drogowego, sposoby ich ochrony oraz dóbr gatunków drzew i krzewów).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 marca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.03.2014
Rejestr zmian