Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD485
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pouczeń o prawach przysługujących osobie kontrolowanej lub ujętej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz wzorów protokołów

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399). Powołany przepis zobowiązuje Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia treści pouczeń o prawach przysługujących osobie kontrolowanej lub ujętej oraz wzorów protokołów kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunków, sprawdzenia pomieszczenia oraz środków transportu, a także protokołu ujęcia, mając na względzie prawidłowe pouczenie osoby kontrolowanej albo ujętej o przysługujących jej prawach oraz z uwzględnieniem niezbędnych danych osobowych osób objętych tymi czynnościami, uczestniczących w tych czynnościach oraz dokonujących tych czynności, a także informacji niezbędnych do ustalenia przebiegu i wyniku tych czynności.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W treści projektu określono treść pouczeń o prawach przysługujących osobie kontrolowanej lub ujętej, a także wzory protokołów kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunków, sprawdzenia pomieszczenia oraz środków transportu, a także protokołu ujęcia.
Szczegółowe określenie wskazanych przez ustawodawcę wzorów protokołów czynności administracyjno-porządkowych ma znaczenie zarówno dla organu dokonującego tych czynności, jak i osób w stosunku do których są one wykonywane. Organowi umożliwia to bowiem wykazanie, iż przedmiotowe czynności wykonane zostały zgodnie z przepisami prawa, co może mieć znaczenie m.in. w przypadku skorzystania przez osobę z zażalenia, o którym mowa w art. 23 ust. 3 i 4 ustawy. Jednocześnie, szczegółowe protokołowanie przedmiotowych czynności ma znaczenie dla osoby, wobec której ich dokonano – w przypadku naruszenia jej praw.
Ponadto, mając na uwadze, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy, osobie ujętej przysługują uprawnienia przewidziane
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego dla osoby zatrzymanej, rozporządzenie określa treść pouczenia o prawach przysługujących osobie ujętej. Określenie, w wykonaniu przepisu ustawy, treści pouczenia, które obligatoryjnie przekazywane będzie osobie ujętej, przyczynia się do faktycznej realizacji praw tej osoby. Podobnie będzie w przypadku określenia przedmiotowym rozporządzeniem odpowiednio treści pouczenia o prawach przysługujących osobie kontrolowanej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.10.2019
do góry