Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID250
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z blokadą wydatków budżetu  państwa na rok 2019 zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w części budżetowej 32 – Rolnictwo, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01080 – Działalność badawczo-rozwojowa, na realizację programów wieloletnich nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba zmian uchwał Rady Ministrów ustanawiających te programy, w celu dostosowania zakresów merytorycznych oraz finansowych zadań programów wieloletnich do obniżonego poziomu wydatków budżetowych w 2019 r.
Wydatki na program realizowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach pod nazwą „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich” w 2019 r. zostały obniżone z kwoty 6 624 tys. zł do kwoty 3 874 tys. zł, tj. o kwotę 2 750 tys. zł 

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały Rady Ministrów nr 154/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich” w zakresie  określenia harmonogramów prac na rok 2019, zmiany mierników realizacji programu oraz obniżenia poziomu wydatków na rok 2019 o ok. 41 % i skorygowania wydatków ogólnych na Program.
We wszystkich zadaniach Programu zostaną dokonane zmiany zakresu merytorycznego pozwalające na zachowanie ich celów w sposób umożliwiający ich kontynuację w ostatnim roku realizacji Programu  (tj. rok 2020) oraz pozwalający na łączne podsumowanie wszystkich lat badań.
Główne proponowane zmiany dotyczą:
- § 3 ust. 1 treści uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację Programu do kwoty 25 167 000 zł),
- załącznika nr 1:
   - w harmonogramach realizacji zadań na rok 2019,
   - w tabelach dotyczących wskaźników realizacji Programu,
- załącznika nr 2 przez zmniejszenie kosztów realizacji poszczególnych zadań w 2019 r.
Efektem przedmiotowej regulacji będzie możliwość dostosowania zakresów merytorycznych zadań realizowanych przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy do obniżonego poziomu wydatków budżetowych w 2019 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-