Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID253
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z informacją Ministra Finansów o konieczności dokonania blokady wydatków budżetu państwa na rok 2019 w trybie przepisów art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w tym w części budżetowej 32 Rolnictwo w dziale 010 Rolnictwo łowiectwo, w rozdziale 01080 Działalność badawczo – rozwojowa, obejmującej programy wieloletnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba dokonania zmian przedmiotowych uchwał Rady Ministrów w celu dostosowania zakresów merytorycznych zadań programów wieloletnich na rok 2019 do nowego poziomu wydatków budżetowych w 2019 r.
W przypadku programu wieloletniego realizowanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich  w warunkach zrównoważonego użytkowania”, następuje redukcja budżetu przeznaczonego na realizację w roku 2019 na poziomie ok. 37%, co oznacza ograniczenie wydatków finansowania programu z budżetu państwa z kwoty 13 628 tys. zł do kwoty 8 528 tys. zł (tj. o kwotę 5 100 tys. zł).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach Dokonanie zrównoważonego użytkowania”, zmienionej uchwałą nr 143/2016 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r., w zakresie określenia harmonogramów prac na rok 2019, zmiany mierników realizacji programu oraz obniżenia poziomu wydatków na rok 2019 o 47% i rekalkulacji wydatków ogólnych na program.
W roku 2019 z 22 zadań programu będzie realizowanych 12 najistotniejszych zadań dla krajowej hodowli zwierząt gospodarskich oraz zachowania  jej bogatej bioróżnorodności. W każdym zadaniu programu realizowanym w 2019 r. zostaną dokonane zmiany merytoryczne do zakresu umożliwiające ich kontynuację w ostatnim roku realizacji programu (tj. rok 2020) oraz pozwalające na łączne podsumowanie wszystkich lat badań. Zadania, które nie będą realizowane w 2019 r. będą wznowione w roku 2020.
Proponuje się dokonanie zmian w § 3 ust. 1 treści uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację programu do kwoty 56 383 000 zł, w części II – Założenia ogólne i cele Programu – zmianę celu głównego, celów szczegółowych  programu  oraz  sposoby osiągnięcia celów programu oraz zmianę mierników monitorowania postępu prac w obszarach tematycznych programu (zmiana docelowa wartości mierników w roku 2019) oraz zmiana realizacji wartości miernika w 2019 r., w części III - Analiza zakresu merytorycznego i porównanie kosztów zadań programu wieloletniego na lata 2011−2015 oraz programu w tabeli 1, w rozdziale IV Opis obszarów tematycznych i zadań programu (zmiany w celach realizacji, harmonogramach i miernikach zadań), w części VI Nakłady finansowe na realizację programu oraz kalkulacja poszczególnych zadań i rodzajów kosztów programu (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację programu do kwoty 56 383 000 zł) oraz w załączniku nr 2 (zmiany tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2) polegające na ponownym przeliczeniu kosztów realizacji zadań.
Efektem nowelizacji będzie możliwość podpisania umowy na realizację zadań z uwzględnianiem ograniczonych środków z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym na realizację zadań programu wieloletniego w roku 2019

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSzymon Giżyński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-