Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuIC9
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana uchwała dotyczy zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW). Zmiany POPW: 1) wynikają z bieżących doświadczeń z wdrażaniem programu i przyczyniają się do bardziej elastycznego i sprawnego wykorzystania funduszy UE, 2) wdrażają rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych oraz 3) wynikają ze zmodyfikowanego podejścia Komisji Europejskiej do kalkulacji wskaźników finansowych.
Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Komitetu Monitorującego POPW w dniu 12 grudnia 2017 r.
Przyjęcie przez Radę Ministrów projektowanej uchwały umożliwi oficjalne negocjacje i zatwierdzenie zmian POPW przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zmian Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przewiduje wprowadzenie modyfikacji, które usprawnią wdrażanie programu, zwiększą skuteczność i efektywność interwencji publicznej oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez interesariuszy POPW. Zmiany nie prowadzą do reprogramowania (do zmiany dotychczasowego zakresu interwencji).

Zmiany POPW dotyczą:
- aktualizacji zapisów w zakresie kontynuacji działania 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów, w I osi  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
- wprowadzenia formalnych podstaw do uruchomienia instrumentów finansowych w ww. I osi,
- doprecyzowania zakresu wsparcia w III osi Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa,
- obniżenia wartości pośredniej wskaźnika finansowego dot. certyfikowanych wydatków  kwalifikowalnych na 2018 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-