Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuIC9
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana uchwała dotyczy zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW). Zmiany POPW: 1) wynikają z bieżących doświadczeń z wdrażaniem programu i przyczyniają się do bardziej elastycznego i sprawnego wykorzystania funduszy UE, 2) wdrażają rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych oraz 3) wynikają ze zmodyfikowanego podejścia Komisji Europejskiej do kalkulacji wskaźników finansowych.
Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Komitetu Monitorującego POPW w dniu 12 grudnia 2017 r.
Przyjęcie przez Radę Ministrów projektowanej uchwały umożliwi oficjalne negocjacje i zatwierdzenie zmian POPW przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zmian Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przewiduje wprowadzenie modyfikacji, które usprawnią wdrażanie programu, zwiększą skuteczność i efektywność interwencji publicznej oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez interesariuszy POPW. Zmiany nie prowadzą do reprogramowania (do zmiany dotychczasowego zakresu interwencji).

Zmiany POPW dotyczą:
- aktualizacji zapisów w zakresie kontynuacji działania 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów, w I osi  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
- wprowadzenia formalnych podstaw do uruchomienia instrumentów finansowych w ww. I osi,
- doprecyzowania zakresu wsparcia w III osi Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa,
- obniżenia wartości pośredniej wskaźnika finansowego dot. certyfikowanych wydatków  kwalifikowalnych na 2018 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Hamryszczak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 lutego 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.02.2018
Rejestr zmian