Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD280
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 1 marca 2017 r., na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która skonsolidowała działające dotychczas w rozproszeniu organy administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.
Jednocześnie ww. ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje szereg regulacji mających na celu budowę tożsamości nowej organizacji, w oparciu o dotychczasowe tradycje Służby Celnej, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej. Jednym z tego rodzaju przepisów jest też art. 6 ww. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który odnosi się do kwestii przyznawania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej". Przy tym przepis art. 6 ust. 7 projektu przewiduje delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia kwestii dotyczącej przedmiotowej odznaki. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” (rozporządzenie zostało przekazane do publikacji) szczegółowo regulowano kwestię nadawania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych odznaki honorowej osobom szczególnie zasłużonym dla Krajowej Administracji Skarbowej.
Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia (Dz. U. poz. 521) dotyczy nadawania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych odznaki honorowej jedynie osobom szczególnie zasłużonym dla skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom innych państw za zasługi w rozwoju i umacnianiu współpracy międzynarodowej w dziedzinie skarbowości, nie jest zasadne funkcjonowanie w obiegu prawnym dwóch podobnych odznak honorowych, które mogłyby być nadawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych za podobne zasługi.
Stąd też powstała uzasadniona potrzeba uchylenia ww. rozporządzenia Rady Ministrów, które skierowane jest do węższego grona adresatów niż rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej".

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się wydanie rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia, ponieważ rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" reguluje kwestie związane z nadawaniem odznaki osobom szczególnie zasłużonym dla Krajowej Administracji Skarbowej.
Mając na uwadze, że ww. odznaką "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" będą wyróżniane również, tak jak w obecnym stanie prawnym, osoby szczególnie zasłużone dla skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego też jest zasadne wydanie przedmiotowego rozporządzenia Rady Ministrów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 04.01.2018
Rejestr zmian