Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD212
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną wprowadzanych zmian jest konieczność poszerzenia zakresu zadań Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, wynikająca z powierzenia Komisji zadań legislacyjnych z zakresu systemu planowania przestrzennego obejmującego wszystkie poziomy (krajowy, regionalny, lokalny). W ten sposób prace Komisji zostaną zintegrowane z działaniami Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który - zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dokonuje, w zakresie kształtowania lądu przestrzennego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju. Celem zmian jest także dostosowanie treści ww. aktu do nowej sytuacji prawnej związanej z wejściem w życie ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951), na mocy której dotychczasowa nazwa działu „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa" zostanie z dniem 1 stycznia 2013 r. zastąpiona nazwą „budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo".

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najważniejszą z proponowanych zmian jest poszerzenie zakresu prac Komisji poprzez wyraźne wskazanie, iż jej zadaniem jest opracowanie przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno - budowlanego, oraz, w zakresie kompleksowej regulacji systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie założeń i ogólnych kierunków zmian systemowych, a także opracowywanie projektu założeń oraz projektu przepisów rangi ustawowej. Przy czym regulacja w zakresie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego powinna obejmować zakres wyznaczony obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (bez ograniczenia do poziomu lokalnego) przestrzennym oraz zakres planowania specjalistycznego, tj. uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze, wymogi ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju oraz problematykę sieci terenów chronionych, sieci infrastrukturalnych, w tym sieci dróg, planów ochrony przyrody, planów ochrony krajobrazu, planów sieci szkół oraz innej niezbędnej infrastruktury społecznej. Komisja będzie uprawniona do oceny przedstawianych jej projektów aktów legislacyjnych - z uwagi na potrzebę zachowania spójności nowelizowanych aktów prawnych z podstawowymi kierunkami działań i rozwiązaniami opracowywanymi przez Komisję. W celu lepszej integracji prac Komisji oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju. podstawą prac Komisji Kodyfikacyjnej będzie plan działań, przyjmowany w uzgodnieniu z Ministrem.
Powyższe zmiany rodzą konieczność wzmocnienia składu Komisji o osoby będące wybitnymi przedstawicielami nauki i praktyki z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. W celu zachowania ciągłości pracy Komisji oraz prawidłowej realizacji zadań, nie jest zasadne dokonywanie wymiany jej obecnego składu osobowego, wobec czego proponuje się uzupełnienie składu o 5 osób.
Przewiduje się również dokonanie zmian o charakterze dostosowawczym i redakcyjnym oraz zmiany nazwy działu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 listopada 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 12.11.2015
Rejestr zmian