Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD67
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim  

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem nowelizacji jest przekształcenie obecnie funkcjonującego systemu urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego, opartego na centralnej komisji egzaminacyjnej, w system zapewniający większą dostępność i usprawniający proces przeprowadzania egzaminów, przystępowania do nich oraz uzyskiwania certyfikatów. Obecny system przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego nie jest w stanie odpowiedzieć na zwiększające się zainteresowanie polską kulturą i językiem ze strony obcokrajowców. Wynika to m. in. z ograniczonej liczby ośrodków, w których odbywają się egzaminy, niewystarczającej liczby osób posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów, jak też wysokich kosztów obsługi systemu, generowanych przez czynności związane z opracowaniem zestawów egzaminacyjnych oraz osobistym udziałem członków Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego we wszystkich sesjach egzaminacyjnych. Odpowiadając na zapotrzebowanie zagranicznych partnerów gospodarczych, cudzoziemców - kandydatów na studia, osób pochodzenia polskiego, wiążących swoją działalność lub karierę zawodową z Polską, czy osób zainteresowanych kulturą i językiem polskim, celowe jest rozszerzenie dostępu do egzaminów certyfikatowych poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego oraz uproszczenie i skrócenie procedury uzyskiwania certyfikatów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany będą dotyczyć rozdziału 2a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 244, z późn. zm.). Projektowana nowelizacja zakłada zwiększenie dostępności egzaminów certyfikatowych poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego przez:
1) nadanie uprawnień do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych podmiotom innym niż Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, zwanej dalej „Państwową Komisją”, m. in. uczelniom krajowym i zagranicznym, szkołom językowym, instytutom polskim za granicą, co przełoży się na zwiększenie liczby ośrodków uprawnionych do przeprowadzania egzaminów,
2) umożliwienie zdającym przystąpienia do egzaminów w różnych ośrodkach w kraju i za granicą w terminach dostosowanych do ich zapotrzebowania,
3) wprowadzenie 9 zamiast dotychczasowych 3 poziomów certyfikacji z języka polskiego (6 poziomów dla dorosłych i trzech poziomów A1, A2, B1 w wersji „junior”),
4) przeniesienie części finansowania organizacji egzaminów na podmioty uprawnione, które będą pobierać za ich organizację opłaty,
5) upowszechnianie języka i kultury polskiej, jak również systemu nauczania i poświadczania znajomości języka za pośrednictwem działalności podmiotów uprawnionych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektudr hab. Daria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 grudnia 2013 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.12.2013
do góry