Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD81
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba opracowania nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wynika z konieczności objęcia funkcjonariuszy Służby Celnej analogicznymi rozwiązaniami w zakresie ograniczenia uposażeń w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim do rozwiązań zaproponowanych w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany projekt założeń obejmujący funkcjonariuszy Służby Celnej został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 października 2012 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa ma na celu zmianę obowiązujących zasad ustalania wysokości uposażeń funkcjonariuszy Służby Celnej należnych w okresie nieobecności w służbie spowodowanej chorobą i zbliżenie ich do zasad obowiązujących w systemie powszechnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF Szef Służby Celnej
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Kapica Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt wycofany na wniosek Ministra Finansów – Zgoda Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu z dnia 7 lutego 2014 r. - przedmiotowy projekt zostanie połączony i zrealizowany w ramach prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej oraz niektórych innych ustaw - poz. UD138 Wykazu

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.02.2014
do góry