Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD80
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustalenia poczynione wskutek działań kontrolnych służb skarbowych oraz sygnały pochodzące z  niektórych branż prowadzą do wniosku o  nasileniu się procederu nadużyć w podatku VAT, szczególnie w obrocie niektórymi towarami wrażliwymi (wykorzystywanymi przez oszustów w procederze wyłudzeń) takimi jak wyroby stalowe, paliwa czy złoto nieobrobione. W celu przeciwdziałania nadużyciom istnieje również potrzeba doprecyzowania katalogu towarów  (odpadów) obecnie już objętych odwróconym obciążeniem, poprzez jego rozszerzenie na  niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz szeroką grupę surowców wtórnych. W nadużyciach tych wykorzystuje się np. niejednolite okresy rozliczeniowe sprzedawcy i  nabywcy. Brak jest również rozwiązań, które pozwoliłyby na pociągnięcie do odpowiedzialności nabywców wrażliwych towarów za zobowiązania podatkowe sprzedawców gdy nabywcy mogą mieć podejrzenia co do ich udziału w  transakcjach karuzelowych. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu ograniczenia nadużyć podatkowych proponuje się objęcie obrotu niektórymi wyrobami stalowymi (półproduktami) mechanizmem odwrotnego obciążenia, w którym podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT będzie nabywca. W obrocie tymi towarami został potwierdzony proceder wyłudzania podatku VAT. Ponadto w związku z rozszerzeniem załącznika nr 11 do ustawy proponuje się objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia dostawy: niebezpiecznych odpadów zawierających metal, odpadów z papieru i tektury oraz niektórych surowców wtórnych nieobjętych obecnie odwrotnym obciążeniem. Równocześnie proponuje się wprowadzenie dla podatników dokonujących sprzedaży takich towarów wrażliwych jak niektóre wyroby stalowe nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, paliwa i złoto nieobrobione, wprowadzić 1-miesięczne okresy rozliczeniowe. Aby rozwiązanie było proporcjonalne do wagi problemu proponuje się aby dotyczyło ono podatników, u których wielkość obrotu towarami wrażliwymi przekraczała określony pułap. Ponadto proponuje się wprowadzić instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy dla ww. obszarów, w  których wyłączone byłyby deklaracje kwartalne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Grabowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 lipca 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.07.2013
do góry