Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUD339
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana zawarta w projekcie ma na celu zapewnienie równego traktowania uczestników gier na automatach, gier w karty, gier w kości i gier cylindrycznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wygranych uzyskanych w tych grach w sposób odmienny niż to zostało uregulowane w przepisach obowiązujących do 31 grudnia 2017 r. oraz w ustawie z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy ma na celu zagwarantowanie jednolitego traktowania uczestników legalnych gier na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych oraz w grach bingo pieniężne i fantowe niezależnie od podmiotu urządzającego grę. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami całkowitemu zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych będą podlegały wygrane w ww. grach urządzanych i prowadzonych przez uprawnione podmioty.
Efektem powyższych rozwiązań będzie zapewnienie, że uczestnicy ww. gier urządzanych przez spółkę wykonującą monopol państwa w tym zakresie będą traktowani w sposób identyczny jak uczestnicy gier urządzanych przez koncesjonowane kasyna gry (których sytuacja prawna będzie taka sama, jak w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2018 r.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-