Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD515
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W granicach warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej znajdują się tereny należące do podmiotów (przedsiębiorców i osób fizycznych), którzy nie posiadają zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy i tym samym nie korzystają z instrumentu stref, tj. pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących na obszarze stref nowe  inwestycje w oparciu o zezwolenia. Tereny te zlokalizowane są w podstrefach: Bartoszyce, Olsztyn i Barczewo.
Ponadto podziały geodezyjne nieruchomości w Podstrefie Barczewo i wykonane przy tej okazji ponowne pomiary ujawniły zaniżenie powierzchni 2 działek. Faktyczna powierzchnia tych działek jest o 17 m2 większa od powierzchni uwzględnionej w rozporządzeniu określającym powierzchnię i granice strefy warmińsko-mazurskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej sse przewiduje korektę zwiększającą powierzchnię Podstrefy Barczewo o 0,0017 ha i wyłączenie ze strefy gruntów o łącznej powierzchni 30,1195 ha. W wyniku ww. zmian powierzchnia warmińsko-mazurskiej sse zmniejszy się o 30,1178 ha i wyniesie 1 334,5592 ha.
Projektowana zmiana nie przewiduje wydatków po stronie sektora finansów publicznych, w szczególności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nie ma też wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe oraz na rynek pracy.
Ze względu na charakter rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym projekcie rozporządzenia (korekta powierzchni i wyłączenie działek z granic strefy) nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 16.05.2019
Rejestr zmian