Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD75
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w zakresie powoływania do zawodowej służby wojskowej, przebiegu tej służby, podstawowych uprawnień i obowiązków służbowych żołnierzy zawodowych, otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez żołnierzy zawodowych, zwalniania z zawodowej służby wojskowej oraz przebiegu służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych wymagają dostosowania ich do aktualnych potrzeb służby wojskowej. Praktyczne doświadczenia wynikające w głównej mierze z nowych realiów, w których znalazły się Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z ich pełnym uzawodowieniem oraz gruntowną przebudową ich struktur organizacyjnych, wskazują na potrzebę nowelizacji obowiązujących rozwiązań wojskowej ustawy pragmatycznej dotyczących niektórych aspektów pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewidywane zmiany obejmują:
1) usprawnienie systemu rozwoju służbowego i wykorzystania zasobów osobowych żołnierzy zawodowych przez umożliwienie zaszeregowywania stanowisk służbowych oficerów młodszych i szeregowych do dwóch stopni wojskowych, a podoficerów do trzech stopni wojskowych,
2) wprowadzenie możliwości wyznaczania na niższe stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych – za ich zgodą – w przypadku likwidacji lub zmiany dotychczas zajmowanych przez nich stanowisk służbowych,
3) zniesienie kadencyjności u podoficerów i zmiana okresów trwania kadencji,
4) objęcie żołnierzy służby kontraktowej możliwością przenoszenia do rezerwy kadrowej,
5) zmniejszenie liczby podstaw zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej,
6) objęcie żołnierzy zawodowych urlopem ojcowskim,
7) odstąpienie od obligatoryjnego kierowania na komisje lekarskie żołnierzy zawodowych-kobiet, jeżeli zwolnienie lekarskie jest dłuższe niż 3 miesiące,
8) doprecyzowanie przepisów pozwalających na powoływanie do zawodowej służby wojskowej z zachowaniem posiadanego stopnia innej służby mundurowej,
9) wydłużenie do 12 miesięcy okresu kierowania żołnierza zawodowego do wykonywania zadań poza jednostką wojskową w przypadku żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe poza granicami,
10) możliwość wyznaczania żołnierzy służby kontraktowej na inne niż określone w kontrakcie stanowisko bez konieczności uzyskiwania zgody żołnierza na zmianę stanowiska,
11) wprowadzenia zasad ograniczających uprawnienia żołnierzy odchodzących ze służby bezpośrednio po objęciu wyższego stanowiska służbowego,
12) zmiana zasad nabywania prawa do dodatku motywacyjnego,
13) uszczegółowienie przepisów dotyczących należności mundurowych i wyżywienia żołnierzy zawodowych,
14) ustanowienie Szefa Inspektoratu Uzbrojenia organem kadrowym.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej gen. dyw. Andrzej Wasilewski Dyrektor Departamentu Kadr
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 19 marca 2013 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.03.2013
do góry