Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015


Numer projektuUC83
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie polskich przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu i udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu ustawy jest ujednolicenie i uproszczenie zasad funkcjonowania krajowego rynku wyrobów budowlanych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Żbik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 maja 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 15 maja 2014, 10:28
Rejestr zmian