Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuIA5
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, zwanym dalej POIiŚ, mają na celu umożliwienie realizacji działań zaplanowanych w ramach:
- Programu rządowego Dostępność Plus, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 102/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. oraz
- Programu dla Śląska, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
Ważnymi źródłami finansowania ww. programów są programy operacyjne współfinasowane ze środków funduszy europejskich, w tym POIiŚ, którego alokacja pochodzi z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dlatego też, aby umożliwić realizację Programu Dostępność Plus oraz Programu dla Śląska konieczne jest wprowadzenie zmian w POIiŚ.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Stosownie do art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR  (zwanego dalej: rozporządzeniem ogólnym), Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (działając na wniosek i w porozumieniu z właściwymi Instytucjami Pośredniczącymi) występuje z wnioskiem o dokonanie zmian w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (zwanym dalej: POIiŚ).
Ponadto, zgodnie z artykułem  272 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (tzw. OMNIBUS), które dokonało zmian w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013, wprowadzona została możliwość przedłożenia propozycji zmian do programu operacyjnego niezależnie od zmian w Umowie Partnerstwa.
Zmienione zapisy POIiŚ pozwolą na lepsze ukierunkowanie działań umożliwiających realizację celów związanych z realizacją Programu dla Śląska oraz Programu Rządu RP Dostępność Plus. Główne, proponowane zmiany w POIiŚ polegają na:
- przeniesieniu kwoty 220 267 366 EUR z celu tematycznego 6  na cel tematyczny 5 (działanie 2.1 dedykowane inwestycjom związanym ze zmianami klimatu),
- zmianach w kategoriach interwencji obejmujących proponowaną realokację z celu tematycznego nr 6 na cel tematyczny 5,
- zmianie wartości wskaźnika „Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów”,
- umożliwieniu zastosowania trybu pozakonkursowego w obszarze gospodarki wodno-ściekowej,
- dodaniu nowego typu projektu w Priorytecie Inwestycyjnym 6.iv: usuwanie zagrożenia ze strony niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z remediacją zanieczyszczonych przez nie gruntów.
W obszarze energetyki główne proponowane zmiany dotyczą:
- uwzględnienia aspektu kwalifikowalności elementów związanych z usuwaniem barier architektonicznych,
- wprowadzenia do katalogu beneficjentów jednostek samorządu terytorialnego na terenie Śląska,
- skorygowania zapisu dotyczącego sposobu wdrożenia projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych,
- korygowania wskaźnika „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  w budynkach publicznych”,
- uwzględnienia obszaru związanego z modernizacją energetyczną budownictwa w realizacji celu redukcji PM10.
Ponadto, w priorytecie pomocy technicznej POIiŚ przeniesiono 3 mln EUR z osi X POIiŚ do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu wsparcia wybranych instytucji zaangażowanych w realizację/wspierających realizację POIiŚ.
Przedkładany wniosek dotyczący zmiany POIiŚ został stosownie do art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego w dniu 4 października 2018 r. rozpatrzony i przyjęty przez właściwy Komitet Monitorujący.
Należy podkreślić, że wprowadzenie planowanych zmian uwzględnia również bieżące doświadczenia z wdrażaniem poszczególnych działań i w odpowiednim zakresie wprowadza zmiany niezbędne do bardziej elastycznego i sprawniejszego wykorzystania funduszy UE w realizacji projektów rozwojowych ważnych dla całego kraju finansowanych w ramach POIiŚ.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.01.2019
Rejestr zmian