Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD61
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1) Skarga wydawców skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich, dotycząca liczby egzemplarzy obowiązkowych przesyłanych nieodpłatnie wyznaczonym bibliotekom w całej Polsce. Skarga dotyczy nieuzasadnionego względami ochrony wolności dostępu do dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego ograniczenia prawa własności podmiotów prywatnych (obowiązku nieodpłatnego przekazania egzemplarzy publikacji stanowiącego ingerencję w sferę praw i wolności wydawców). Liczba przekazywanych przez jednego wydawcę egzemplarzy jest w Polsce ponad dwukrotnie wyższa niż w pozostałych krajach Europy aż 17 egzemplarzy. Zgodnie z zaleceniami Rady Europy (Council of Europe, Guidelines on Library Legislation and Policy in Europe, dokument przyjęty 20 stycznia 2000 r. ) obowiązek ten powinien dotyczyć, w zależności od specyficznych potrzeb w państwach członkowskich, od 3 do 5 egzemplarzy. Obowiązujące przepisy w zakresie EO obciążają wydawców finansowo i ponoszą oni z tego tytułu koszty w wysokości 11 mln zł rocznie. Dlatego konieczna jest zmiana ustawy ( art. 5) oraz rozporządzenia w sprawie liczby bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania);
2) Wniosek Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o zwolnienie PKN z obowiązkowego przekazywania egzemplarzy bibliotecznych w Postaci Polskich Norm uprawnionym bibliotekom z wyłączeniem Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej (Zmiana art. 4 ustawy o egzemplarzu obowiązkowym);
3) Konieczność zmiany przepisów w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych (wprowadzenie wydawania elektronicznych wojewódzkich dzienników urzędowych), ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (wprowadzenie przepisów dot. egzemplarzy elektronicznych).
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1) Określenie formy przekazywanych egzemplarzy obowiązkowych (w tym egzemplarzy elektronicznych) ( art. 2 ust. 2);
2) Zmiana art. 3 ustawy stanowiącego upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie liczby bibliotek upoważnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych. (papierowych , elektronicznych);
3) Zmiana art. 4 ustawy w zakresie dotyczącym polskich norm (ograniczenie obowiązku przekazywania do 2 bibliotek, Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej;
4) Określenie konsekwencji ponoszonych przez wydawców uchylających się od obowiązku przekazania EO.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Wykreślenie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów wpisanego pod numerem ZD61 konieczne jest z uwagi na krótki czas pozostały na przeprowadzenie procedury legislacyjnej, ze względu na upływ kadencji Rządu oraz w związku z zasadą dyskontynuacji. Wobec zgłoszonego do Wykazu projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (ZD61) nie została wszczęta procedura legislacyjna, tj. projekt ten nie znajduje się nawet na etapie konsultacji publicznych. Ponadto projekt ten nie stanowi wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie ma celu implementacji dyrektywy, czy też nie wynika z expose Premiera.

Data modyfikacji : 10.04.2015
Rejestr zmian