Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD52
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym
 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym celem projektowanej ustawy jest dostosowanie krajowych regulacji dotyczących stosowania nieograniczonych gwarancji państwa dla przedsiębiorstw do opublikowanych w dniu 22 lipca 2008 r. Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. UE C 184 z 22.07.2008), które przewidują obowiązek zniesienia nieograniczonych gwarancji państwowych przyznanych przedsiębiorstwom kolejowym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przepisy projektowanej ustawy wyłączą z zakazu ogłaszania upadłości, o której mowa w art. 6 pkt 4 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze przewoźników kolejowych utworzonych przez PKP SA na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, tj. spółek: PKP Cargo SA, PKP Intercity SA i Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Ponadto, wprowadzone zostaną przepisy pozwalające zarządcy prowadzącemu przedsiębiorstwo upadłego lub syndykowi czasowo prowadzić działalność polegającą na wykonywaniu usług przewozu osób koleją, a tym samym prowadzenie przez niego działalności objętej licencjonowaniem. Wiąże się to z niepozbawianiem społeczeństwa dostępu do powszechnych usług pasażerskiego transportu kolejowego w przypadku ogłoszenia upadłości.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMTBiGM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Massel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMTBiGM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 14 maja 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.05.2013
Rejestr zmian