Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD51
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych
 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W najbliższych latach konieczna będzie spłata zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) zaciągniętego poprzez emisję obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej jak też w perspektywie kilku lat nie jest możliwe spłacenie z bieżących środków dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów konieczne staje się wprowadzenie dodatkowej możliwości spłacenia istniejącego zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego.
Proponowane zmiany: 
- ustatuują prawo Banku Gospodarstwa Krajowego do zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji papierów dłużnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych przy jednoczesnej możliwości uzyskiwania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa co w skuteczny sposób ułatwiać będzie sukcesywne spłaty tego rodzaju zobowiązań KFD,
- pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie gromadzonych środków z opłat elektronicznych zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz poprawią płynności KFD.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt przewiduje: 
- możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji na rzecz KFD poprzez zaciągnięcie nowych zobowiązań, 
- wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości związanych z finansowaniem z KFD wydatków związanych z finansowaniem elektronicznego systemu poboru opłat od pojazdów lekkich, 
- nowe źródło zasilania KFD: wpływy pochodzące ze zbycia akcji i udziałów w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, 
- zmianę przepisu w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako źródła KFD. Jednoznacznie przepis precyzuje, że przychodem KFD są środki z tego zabezpieczenia w kwocie w jakiej pozostają po naprawach, które stanowiły powód uruchomienia zabezpieczenia, 
- zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, określające, iż środki z opłat elektronicznych gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będą przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego bez określania przeznaczenia tych środków, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie gromadzonych środków zgodnie z bieżącymi potrzebami i znacznie poprawi płynność finansową KFD.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMTBiGM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMTBiGM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 marca 2013 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.03.2013
Rejestr zmian