Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD297
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany mają na celu ujednolicenie przepisów w zakresie terytorialnej służby wojskowej, ujednolicenie regulacji w zakresie korpusów i stopni wojskowych w SWW i SKW, umożliwienie pełnej realizacji współdziałania pomiędzy SKW a Siłami Zbrojnymi przez stworzenie możliwości formowania zespołów zadaniowych w SKW, oraz chęć uhonorowania tradycji obowiązujących w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie używania tradycyjnych nazw stopni wojskowych przez żołnierzy pełniących służbę w oddziałach i pododdziałach rakietowych i artylerii oraz oddziałach i pododdziałach dziedziczących tradycje jednostek kawaleryjskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt wprowadzana zmiany:
1) ujednolicające przepisy w zakresie terytorialnej służby wojskowej, które pozwolą na optymalizację jakości tej służby w ramach istniejących struktur wojsk obrony terytorialnej;
2) przywracające w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tradycyjne nazwy stopni wojskowych, które będą używane w oddziałach i pododdziałach wojsk rakietowych i artylerii oraz oddziałach i pododdziałach dziedziczących tradycje jednostek kawaleryjskich; zaproponowane w projekcie nazwy stopni wojskowych, które będą używane przez żołnierzy pełniących służbę w oddziałach i pododdziałach wojsk rakietowych i artylerii oraz oddziałach i pododdziałach dziedziczących tradycje jednostek kawaleryjskich, nawiązują bezpośrednio do nazw stopni wojskowych obowiązujących w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej Polskiej, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz formacjach Żołnierzy Niezłomnych;
3) w zakresie wprowadzenia dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego korpusów i stopni służbowych tożsamych z korpusami i stopniami wojskowymi, a także w zakresie uzupełnienia katalogu stopni służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego o stopnie generalskie: generała dywizji i generała broni;
4) stworzenie możliwości formowania zespołów zadaniowych w SKW, w skład których wejdą funkcjonariusze SKW, żołnierze zawodowi wyznaczeni na stanowiska służbowe w SKW oraz żołnierze pełniący służbę w oddziałach i pododdziałach Sił Zbrojnych RP, w celu realizacji współdziałania ze Sztabem Generalnym WP, komórkami organizacyjnymi MON, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefem Inspektoratu Wsparcia SZ,  dowódcami garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.05.2018
Rejestr zmian