Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD44
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz  niektórych innych ustaw
 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność dostosowania treści ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i gospodarczej w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym oraz zmieniającego się prawa UE, wynikająca z potrzeby:
- eliminacji mechanizmów wykorzystywania przepisów obowiązującej ustawy CIT i PIT w celu unikania opodatkowania,
- uzupełnienia oraz doprecyzowania treści obecnie obowiązujących przepisów i ułatwienia ich stosowania w praktyce zarówno przez podatników jak i organy podatkowe.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Niniejszy projekt ukierunkowany jest na „uszczelnienie” systemu podatków dochodowych, mając na celu ograniczenie istniejących mechanizmów optymalizacji podatkowej, jak również doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości w orzecznictwie. Zasadniczą zmianą przewidzianą w projekcie jest opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej, a więc nadanie jej podmiotowości na gruncie podatku dochodowego. Ponadto projekt dotyczy m.in.:
- określenia zasad ustalania wartości początkowej składników majątku, w które wyposażany jest zagraniczny zakład oraz sposobu ustalania wartości początkowej w spółce europejskiej i spółdzielni europejskiej – w przypadku przeniesienia jej siedziby na terytorium RP,
- przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (w tym rozciągnięcie tej regulacji na udziały pośrednie),
- wyłączenia prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku wypłacanych dywidend, w przypadku, gdy jej wypłata w państwie siedziby podmiotu wypłacającego była zaliczona do kosztów uzyskania przychodu lub w inny sposób odliczona od podatku (pożyczka partycypacyjna),
- ustalania przychodów i kosztów świadczeń w naturze, w tym przychodów z tytułu m.in. wypłaty dywidendy lub wynagrodzenia z tytułu umorzenia (udziałów) akcji w formie rzeczowej.
Ponadto projekt precyzuje przepisy, których stosowanie budzi wątpliwości w praktyce powodując rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Grabowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 6 sierpnia 2013 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.08.2013
Rejestr zmian