Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUD295
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, wśród programów strategicznych, które mają zostać zrealizowane
we wskazanym okresie, znalazł się pakiet zmian w prawie gospodarczym, tzw. „Konstytucja Biznesu”, którego celem będzie dalsza poprawa otoczenia prawnego obywateli i przedsiębiorców. W ramach tego pakietu przewidziano również zmiany w prawie podatkowym.
Celem projektowanej ustawy jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe, a także doprecyzowanie przepisów. W dalszej perspektywie czasowej projektowane zmiany w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej ograniczą koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców.
Projektowana ustawa powinna wyeliminować istniejące wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, a także w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Ponadto projekt ustawy zawiera kilka zmian dostosowawczych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W zakresie zmiany ustawy o podatku akcyzowym proponuje się:

1. Wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa
i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów. Zmiany umożliwią także określenie norm w zakresie magazynowania i przemieszczania piwa i wyrobów winiarskich w drodze rozporządzenia (zamiast ustalania ich każdorazowo przez naczelnika urzędu skarbowego).
2. Zastąpienie papierowego dokumentu dostawy stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w formie elektronicznej
(e-DD).
3. Wprowadzenie na terytorium kraju możliwości podziału przemieszczenia wyrobów energetycznych
w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS.
4. Wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów.
5. Uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, w sytuacji, gdy akcyza została obliczona i wykazana w zgłoszeniu celnym lub określona w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.
6. Uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, z uwzględnieniem przypadku, gdy akcyza została wykazana w złożonej deklaracji podatkowej, zgłoszeniu celnym lub określona w wydanej przez organ podatkowy decyzji.
7. Wprowadzenie możliwości złożenia przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy, również w formie elektronicznej obok istniejącej formy pisemnej.
8. Doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych sprzedawanych w sklepach wolnocłowych na terenie portów lotniczych.
9. Dostosowanie przepisu określającego system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz uniwersalizacja przywołanych w nim standardów ISO.
10. Przywrócenie regulacji umożliwiającej fakultatywne zarządzenie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego konwojowania wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 26 października 2017, 08:10
Rejestr zmian