Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD279
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu  do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu  do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości wydawanego na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) i przewiduje ustanowienie Pełnomocnika Rządu  do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Projekt przewiduje, że Pełnomocnikiem będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Rada Ministrów w dniu 27 września 2016 r. przyjęła dokument strategiczny określający kierunki nowej polityki mieszkaniowej w Polsce (Narodowy Program Mieszkaniowy), czyli:
1. zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych;
2. zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową;
3. poprawę warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej mieszkań.
Jednym z elementów realizacji ww. programu stanowi uchwalenie, w dniu 20 lipca 2017 r., ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, dzięki której wprowadzono do systemu prawnego rozwiązania służące zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach przez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, i przeznaczenie ich na realizację inwestycji w postaci budownictwa mieszkaniowego.
Przyjęcie rozporządzenia pozwoli na sprawne i efektywne przeprowadzenie działań zmierzających do realizacji inwestycji mieszkaniowych, koordynacji polityk państwa z działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz wprowadzanie nowych rozwiązań umożliwiających jeszcze bardziej efektywne osiąganie zakładanych celów mieszkaniowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje ustanowienie Pełnomocnika Rządu  do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Pełnomocnikiem będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a do jego zadań będzie należało między innymi:
1. koordynowanie:
a) działań dotyczących wdrażania i realizacji przez Krajowy Zasób Nieruchomości przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529),
b) realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
2. przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości;
3. proponowanie, monitorowanie i analizowanie działań w zakresie funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości;
4. kierowanie rekomendacji i opinii związanych z funkcjonowaniem Krajowego Zasobu Nieruchomości do organów administracji rządowej i samorządowej;
5. współpraca międzynarodowa, w szczególności wymiana informacji, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych, w zakresie funkcjonowania rynku mieszkań na wynajem, mieszkań o regulowanym prawnie czynszu, mieszkań o charakterze socjalnym – w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości;
6. podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym absorpcji środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój mieszkalnictwa i związanych pośrednio lub bezpośrednio rozwojem realizacją tych zadań  w tym w zakresie termomodernizacji i ograniczenia zapotrzebowania energetycznego budynków;
7. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz na rynek mieszkaniowy, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo;
8. rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów w zakresie mającym znaczenie dla realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Zadaniem Pełnomocnika będzie również prowadzenie bieżącej współpracy z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa w zakresie jego zadań oraz funkcjonowania rynku mieszkaniowego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 października 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.11.2017
Rejestr zmian