Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuRD277
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 82 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), zwanej dalej „ustawą”. Przedmiotowy przepis upoważnia Radę Ministrów do określania, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 marca dla 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania:
1. maksymalnego czynszu normowanego dla najmu bez opcji;
2. maksymalnego czynszu normowanego dla najmu z opcją;
3. maksymalnej wysokości comiesięcznej raty za cenę mieszkania, przy założeniu 30-letniego terminu spłat;
4. maksymalną cenę 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia określa ww. wartości w zależności od lokalizacji budynku, w którym znajduje się wynajmowane w oparciu o ustawę mieszkanie, w szczególności w miastach będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, gminach posiadających wspólną granicę z takimi miastami, gminach tworzących obszar metropolitalny oraz gminach znajdujących się w granicach miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Ww. wartości uwzględniają ceny 1 m2 nieruchomości budowlanej, kosztów budowy 1 m2, wartości 1 m2 powierzchni odtworzeniowej mieszkania, średniego miesięcznego wynagrodzenia, kosztów administracyjnych oraz rozsądnego dochodu operatora mieszkaniowego. W przypadku gmin mających wspólną granicę z miastami będącymi siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, gmin tworzących obszar metropolitalny oraz gmin znajdujących się w granicach miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego wartości określone w projekcie rozporządzenia stanowią średnią arytmetyczną dla województwa i miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-